VLAREMA wijziging 5

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
18 feb 2016
Productnummer
2016-003

Het advies bestaat uit algemene en specifieke opmerkingen. De Minaraad stemt in met de aanpak om een aantal gebundelde technische wijzigingen op gezette tijden in procedure te brengen. De Raad stemt ook in met de meeste wijzigingsvoorstellen, maar heeft bij een aantal toch bedenkingen.

Hij wenst meer duidelijkheid over de voorafgaande inspraak en vraagt meer inspraak voor het resterende deel van de procedure en voor komende procedures. Hij wijst op het spanningsveld tussen te veel of te weinig milieutechnische eisen en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Rond de specifieke opmerkingen was er unanimiteit omtrent kwaliteitsborgingssystemen, omtrent de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en het collectief plan en omtrent het vervoer van afvalstoffen.

Er werd geen unanimiteit bereikt over de instantie die toestemming verleent om de inzameling bij een eindverkoper te organiseren het beheer van gebruikte frituurvetten en oliën. Unanimiteit kon ook niet bereikt worden over de kwestie of het "naleven van het gemeentelijk politiereglement" al dan niet een bijzondere voorwaarde voor IHM (het vervoeren en inzamelen van en het handelen en makelen in afvalstoffen) moet zijn.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads