Startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
02 feb 2018
Productnummer
2018-005

De Minaraad ontving op 4 januari 2018 de adviesvraag over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie. Deze startnota vormt het startpunt van de onderhandelingen tussen het Vlaamse Gewest en de sector over een nieuwe en derde MBO en schetst de belangrijkste doelstellingen van het Vlaamse Gewest. 

Vooreerst maakt de Raad van de gelegenheid gebruik om zijn positieve waardering uit te spreken voor de inspanningen van de betrokken partijen, die ertoe geleid hebben dat de Belgische inzamel- en verwerkingsresultaten inzake afgewerkte olie tot de Europese top behoren.

Inzake de inzameling van afgewerkte olie meent de Raad dat de oorzaak, die in de startnota naar voor wordt geschoven voor de daling van de ingezamelde hoeveelheid, (gedeeltelijk) zou moeten wegvallen door de opnieuw aantrekkende internationale olieprijs en de vooruitzichten ter zake. Een en ander roept bij de Raad evenwel de vraag op hoe men de bescherming van mens en milieu (en dus de toepassing van VLAREM/A) minstens op eenzelfde peil kan houden en zo mogelijk verbeteren, ongeacht de grillige evolutie van de olieprijs. Vanuit deze optiek ondersteunt de Raad het uitgangspunt van de OVAM om de inzameldoelstelling niet te verlagen en de MBO zodanig op te stellen dat het beheersorganisme ertoe gebracht zou worden extra maatregelen te nemen.

Wat de verwerking van afgewerkte olie aangaat, stelt de Raad vast dat de startnota het voornemen uitdrukt om in de toekomstige MBO de actuele verwerkingsdoelstelling op 85% te behouden (niettegenstaande deze “jaar na jaar wordt behaald”). De Raad vraagt om te onderzoeken onder welke condities het mogelijk zou zijn om de reeds afgelegde weg omtrent verwerking, die geleid heeft tot een Europese toppositie, minstens te handhaven waarbij de baten voor de sector eveneens aan bod komen, zonder enige afbreuk te doen aan de milieuaspecten.

 

Downloads

Startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

Download (grootte: 176.3 KB, type: application/pdf)