Startnota Milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afvalbanden

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
29 jun 2017
Productnummer
2017-016

De Minaraad ontving een adviesvraag over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afvalbanden. Voor de totstandkoming van zijn advies hanteerde de Raad als oogpunten:

  • de inpasbaarheid in het duurzaam materialenbeleid,
  • de toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”, 
  • het aspect van beleidsintegratie en institutionele samenwerking.

De Raad meent dat de implementatie van de aanvaardingsplicht via het instrument van de MBO voor afvalbanden tot zeer goede resultaten heeft geleid. Gelet ook op de bevindingen van de reguleringsimpactanalyse, onderschrijft de Raad het voorstel om de aanvaardingsplicht te behouden.

De Raad stelt met tevredenheid vast dat het duurzaam sluiten van materiaalkringlopen in de startnota een rode draad vormt.

De Raad ondersteunt het voorstel om het ambitieniveau inzake materiaalvalorisatie te actualiseren in functie van de realiteit. Ook vraagt de Raad om tijdens de looptijd van de nieuwe MBO het potentieel voor het opdrijven van de graad van hergebruik en loopvlakvernieuwing verder te onderzoeken. Een aantal organisaties schuift in dit verband een aantal bijkomende vragen naar voor, die evenwel niet worden onderschreven door een aantal andere organisaties. 

Wat de voorgestelde bijstelling van het systeem betreft, vraagt de Raad om te onderzoeken hoe ook milieuoverwegingen versterkt kunnen worden meegenomen.

Inzake preventie tenslotte vraagt de Raad om samen met de federale overheid, die bevoegd is voor het productbeleid, Europese initiatieven m.b.t. het verhogen van het materiaalefficiënte karakter van banden actief op te volgen en te ondersteunen. In het algemeen verwacht de Raad inzake preventie een beleid dat parallel en zelfs samen kan lopen met de intenties die in andere beleidsplannen zijn opgenomen.

Een aantal organisaties vindt dat er in het kader van de MBO ook onderzoek dient te gebeuren naar maatregelen om de lozing van microplastics via banden (in de gebruiksfase) te beperken.  Een aantal andere organisaties is van oordeel dat dit aspect buiten de scope van de MBO valt.

Voka onthoudt zich bij dit advies.


Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Startnota Milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afvalbanden

Download (grootte: 211.1 KB, type: application/pdf)