Waarborgregeling opsporen en winnen aardwarmte in de diepe ondergrond

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
07 feb 2018
Productnummer
2018-007
Dit briefadvies heeft betrekking op het ontwerp besluit over de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond – als technische uitwerking van het bijhorende ontwerpdecreet.
 
Via het betreffende ontwerpbesluit worden de regels uitgewerkt van de reeds aangekondigde garantieregeling voor aardwarmte aangaande de aanvraagprocedure, het premiepercentage, de in aanmerking komende kosten, de maximale steunintensiteit, de implementatietermijn, de termijn voor de vaststelling van het risico en tot slot over de terugvordering van de steun.
 
De Minaraad waardeert dat er is rekening gehouden met de aanbeveling uit het vorig advies decreet risicoverzekering diepe geothermie (3 oktober 2017) inzake het verzamelen en publiek beschikbaar stellen van geologische data en de opdeling tussen verschillende geothermie systemen. De Raad pleit er echter voor om ook onderscheid te maken tussen gewone en ultradiepe geothermie (dieper dan 4000 meter in de ondergrond). Ultradiepe geothermie heeft weliswaar een riskanter risicoprofiel, maar kan een belangrijke positieve impact zou kunnen hebben op het verduurzamen van de industriële sector (die vaak met zeer hoge temperaturen werkt).
 
De Raad vindt ook dat er moet nagegaan worden in hoeverre een moratorium op fracking voor schaliegas, van toepassing is/moet blijven voor (ultra)diepe geothermie.
 
Omwille van de beperkte kennis die Vlaanderen heeft over haar ondergrond (>2km diepte), de proefprojectfase van geothermie en de verschillende vraag/nood aan ondersteuningsvormen, beveelt de Minaraad aan om de proefprojecten van Vito en Janssen Farmaceutica af te wachten vooraleer tot een definitieve regeling te komen, zonder dat de investeringszekerheid van deze projecten in het gedrang komt. Indien de piste van de Gewestwaarborg, zoals die nu voorligt, behouden blijft, beveelt de Minaraad aan hier een evaluatieve component aan toe te voegen.
 
Tot slot ziet de Raad geen reden om aanvragers met expertise uit derde landen te verbieden indien zij ook hun mechanismen opstellen voor Belgische/Europese Bedrijven.
Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Waarborgregeling opsporen en winnen aardwarmte in de diepe ondergrond

Download (grootte: 117.8 KB, type: application/pdf)