Garantieregeling geothermie (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 okt 2017
Productnummer
2017-021

De uitdagingen voor de omschakeling naar een koolstofarme samenleving zijn groot en urgent. Innovatieve doorbraken, onder andere in duurzame energie, zijn hiervoor nodig. De SERV en Minaraad vinden het onderzoeken, via demonstratieprojecten, van de mogelijke rol van (ultra)diepe aardwarmte in de Vlaamse energiemix zinvol. Geothermie kan in dat opzicht één van de mogelijke ontbrekende schakels zijn in het stabiliseren van de energievoorziening.

Maar er resteren echter nog heel wat vragen inzake het concreet potentieel (1), het mogelijk aandeel in en samenhang met de andere energiebronnen in de Vlaamse energiemix (2), de impact op onze leefomgeving (aardbevingen, radioactieve elementen, vervuiling, enz.) (3), interferenties met andere economische activiteiten in de onder- en bovengrond (4), een correcte inschatting en het berekend opvangen van boor- en geologische risico’s (5) en tot slot kennishiaten van onder andere de geologische kenmerken in de diepe ondergrond (dieper dan 2 km) (6). De Raden vinden dat deze ontwikkelingen, in het kader van openbaarheid van bestuur en het draagvlak voor deze technologie, op een transparantie manier gecommuniceerd dienen te worden naar alle betrokkenen.

Voorliggend ontwerpdecreet schuift een regeling naar voor met als doel het geologisch risico in te dekken via een garantieregeling. De Raden vragen zich af in hoeverre dit bijkomend systeem aanvullend zou zijn en hoe deze desgevallend gefinancierd kan worden. Zij hebben ook bedenkingen bij een rendementsverzekering op het bestaande geologische risico vanuit de overheid.

Naast deze technische, financiële en juridische opmerkingen op de voorliggende garantieregeling bevelen de Raden ten zeerste aan om reeds met de huidige kennis van deze energiedrager, geothermie in te bedden in een visie, als potentiële aanvulling op groene warmte en/of groene elektriciteit. De Raden achten het nuttig hierbij een keuze te maken tussen eerder projectmatige versus een geplande aanpak. In het kader van de Europese langetermijndoelstelling inzake de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020, 2030 en 2050, adviseren de Raden om alle ondersteuning en planning van (ultra)diepe geothermie af te stemmen in functie van de gewenste energiemix én dit met alle betrokken Vlaamse als federale overheidsinstanties.

Tot slot bevelen de Minaraad en SERV aan om werk te maken van een systeem dat de overgang regelt van demonstratieprojecten, zoals bijvoorbeeld (ulta)diepe geothermie in Vlaanderen, naar mature (energie)technologie. De architectuur van ondersteuning achten de Raden immers even belangrijk als de keuze voor ondersteuning. Bij verschillende fasen van ontwikkeling horen namelijk specifieke keuzes van ondersteunende instrumenten.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads