Wijziging besluit lage-emissiezones (LEZ)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
24 nov 2022
Productnummer
2022-028

De Minaraad bracht een advies uit over de aanpassing van het besluit over de lage-emissiezones (LEZ). De Raad vindt dat met de sociale correcties, de verstrenging voor plug-in-hybridevoertuigen en de duidelijke lange-termijn-kalender met de toegangscriteria tot een LEZ stappen in de goede richting worden gezet. De Minaraad heeft nog wel een aantal vragen, bemerkingen en suggesties bij het voorstel.

De volgende fase gaat in op 1 januari 2026, een jaar later dan initieel voorzien. De Raad merkt dat het uitstel een (tijdelijk) nadelig effect heeft op de vergroening van het wagenpark, de luchtkwaliteit en de gezondheid, terwijl er in 2021 nog overschrijdingen waren van de Europese NO2- jaargrenswaarde. Het uitstel is ook in tegenspraak met de beleidsnota Omgeving 2019 – 2024, strookt niet met het in maart 2022 goedgekeurde addendum bij het Luchtbeleidsplan 2030 en zorgt voor rechtsonzekerheid bij burgers en bedrijven omdat afgeweken wordt bij de reeds aangekondigde agenda, ….

De vraag is of de nieuwe uniforme regeling voor oldtimers wel voldoende tegemoet komt aan eigenaars van oldtimers met een O-plaat die wonen in een LEZ en voor aan oldtimers die als ceremoniewagen worden ingezet.

De Raad vraagt (zoals eerder gepland) de opname van brommers en scooters in het LEZ-besluit. Ze beschikken over een nummerplaat en de maatregel ligt in lijn met addendum bij het Luchtbeleidsplan 2030, het CPT-actieplan en met de kalender die het Brussels Gewest hanteert.

Het is positief dat er aandacht is voor de sociale aspecten van het LEZ-besluit. Sociaal kwetsbare mensen worden niet alleen meer blootgesteld aan luchtverontreiniging maar zijn ook gevoeliger voor de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging. De Minaraad wil in de eerste plaats zien inzetten op betrouwbare en kwaliteitsvolle alternatieven zoals het openbaar vervoer en waar nodig op bijkomende sociale maatregelen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies wijziging besluit lage-emissiezones

Download (grootte: 422.1 KB, type: application/pdf)