Nota Risicobeheer

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
20 jan 2011

SERV en Minaraad verwelkomen de nota risicobeheer. Een goed beleidskader voor risico(regulerings)management is immers een belangrijk instrument voor meer rationele, onderbouwde en overlegde beleidsstrategieën. De nota opgesteld door de dienst Milieu en Gezondheid van LNE vormt daartoe een waardevolle eerste aanzet.

Wel is de reikwijdte van de nota nog beperkt. Het betreft onzekere milieurisico’s met schade aan gezondheid en/of natuur. Dat is vanuit de opdracht van de dienst die de nota heeft opgesteld ook logisch. Maar volgens de raden moet een beleidskader voor het omgaan met risico’s een ruimer toepassingsgebied kunnen krijgen en dienstig kun-nen zijn voor nagenoeg alle beleidsdomeinen. Bovendien is het verschil tussen zekere en onzekere risico’s eerder gradueel dan fundamenteel. Er is quasi altijd onzekerheid. De nota is overigens nu al op veel plaatsen algemeen genoeg opgesteld om ook breder van toepassing te kunnen zijn.

Cruciaal voor de toepassing en effectiviteit in de praktijk, is dat een beleidskader inzake risicobeheer niet los staat van de normale beleids- en regelgevingsprocessen. Het moet er een integraal onderdeel vanuit maken. Daarom is het noodzakelijk dat er een duidelijke integratie gebeurt met andere instrumenten om de kwaliteit van beleidsbeslissingen en regelgeving te verbeteren, zoals methoden van effectbeoordeling (bv. strategische MER, MKBA, DOEB) en het proces van reguleringsimpactanalyse (RIA). Een goed risicobeheer veronderstelt bovendien een systeembenadering, waarin ook governance-aspecten (de 'wie doet wat'-vraag) worden bekeken.

Verder suggereren de raden om nauwer aan te sluiten bij het risicomanagementproces zoals dat in internationale normen wordt omschreven. Dat impliceert onder meer dat er in de nota meer aandacht wordt besteed aan de aspecten transparantie, communicatie en participatie. De raden wijzen met name op het belang van vroege participatie van stakeholders, en van participatie tijdens alle fasen van het risicomanagementproces.

Tot slot onderschrijven de raden de ‘al doende leert men’-aanpak om stap voor stap ervaring op te doen. Maar deze incrementele benadering betekent niet dat de selectie van dossiers zich moet beperken tot de ‘typische’ milieugezondheidsdossiers. Een breder palet aan thema’s moet het voorwerp worden van het risico-reguleringsmanagement.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Downloads

Gezamenlijk advies met SERV over nota risicobeheer

Download (grootte: 408.0 KB, type: application/pdf)