Digitale watermeters (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
30 nov 2020
Productnummer
2020-017

SERV en Minaraad ondersteunen het initiatief van de Vlaamse Regering om een aantal zaken zoals minimale functionaliteiten van de digitale watermeters en garanties inzake de bescherming van de persoonsgegevens decretaal te verankeren. Maar ze vinden het voorbarig om nu al een volledige uitrol van digitale watermeters op te leggen tegen 2030. Daarvoor ontbreekt nog te veel cruciale informatie zoals een afweging tegenover alternatieve beleidspistes en een duidelijk zicht op de kosten en de baten.

De uitrol moet beter gekaderd worden in een globale visie op waterschaarste en bevoorradingszekerheid. Ook de doelstelling van de uitrol moet scherp gesteld worden. Het is beter om de evaluatie van de proefprojecten af te wachten en hieruit lessen te trekken alvorens een verplichte uitrol vast te leggen.

Er moeten dus nog een aantal belangrijke stappen gezet worden ter onderbouwing van een eventuele verplichte uitrol. Met oog op draagvlak is het belangrijk om hierover op een transparante manier te communiceren.

In dit advies formuleren SERV en Minaraad een aantal aanbevelingen en aandachtspunten bij de uitrol van digitale watermeters. Om van de digitale meters ook slimme meters te maken zijn er flankerende maatregelen nodig. Het advies reikt hier enkele suggesties aan.

Tot slot vragen de raden om de impact op de waterfactuur te bewaken. De uitrol van de digitale watermeters mag de waterfactuur niet doen toenemen tenzij pertinente maatschappelijke baten kunnen aangetoond worden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads