Geluidsactieplannen (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
20 dec 2018
Productnummer
2018-027

Geluidsactieplannen kaderen in de uitvoering van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Om de vijf jaar worden deze plannen geactualiseerd. Nu liggen er zes geluidsactieplannen voor, op basis van geluidsbelastingkaarten van 2016. Het betreft actieplannen voor de periode 2019-2023, voor de belangrijke wegen, voor het spoorverkeer, voor de luchtvaart en voor de agglomeraties groter dan honderdduizend inwoners (Antwerpen, Gent en Brugge). De Minaraad en de SERV ontvingen hierover een adviesvraag op 21 november 2018.

In Vlaanderen vormt geluidshinder de op één na belangrijkste impact van milieuhinder op de gezondheid. Dit komt omdat een groot deel van de bevolking blootgesteld is aan verkeersgeluid, onder meer door het dichte wegennetwerk, het groeiende wagenpark, het stijgend aantal gereden kilometers en de hoge bevolkingsdichtheid. Geluidsoverlast kan leiden tot slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziekten.

De plandrempel om knelpunten te bepalen voor wegverkeer ligt op 70 dB. Volgens de WHO treden er bij wegverkeer gezondheidsproblemen op vanaf 53 dB . Het is logisch dat in de volgende jaren prioriteit wordt geven aan de meest problematische knelpunten. Maar uit een evaluatie van de vorige actieplannen blijkt dat heel wat van die prioritaire locaties nog in de onderzoeksfase zitten. De raden vragen dan ook een versnelling van de aanpak.

De raden stellen vast dat er voor de autowegen er slechts een prioriteitenlijst is voor de periode 2019-2020. De raden vragen om deze lijst uit te breiden tot de volledige plantermijn – dus 2023.

De raden zijn er zich van bewust dat sommige maatregelen veel kosten. Het vervangen van een wegdek door fluisterasfalt of het plaatsen van geluidsschermen zijn bv. dure ingrepen. Maar er zijn ook belangrijke opbrengsten: waardestijging van woningen, gebouwen en grond, verbetering van het leefmilieu en afname van de gezondheidsklachten. De raden vragen inzicht in de kosten en de baten van de voorgenomen maatregelen voor de komende planperiode.

Op dit moment wordt er, bij investeringen in geluidsmilderende maatregelen, niet geput uit de inkomsten uit de reeds van kracht zijnde kilometerheffing voor vrachtwagens. Volgens de raden kan er bij nieuwe besluitvorming – zoals bij een herziening van de kilometerheffing voor vrachtwagens en/of bij de opmaak van een kilometerheffing voor personenwagens - ingezet worden op investeringen ter realisatie van de geluidsactieplannen. Dit is immers een invulling van het beginsel “de vervuiler betaalt” en de toepassing van de “internalisering van externe kosten”.

Meer ten gronde verwijst de geluidsproblematiek naar de nood aan een betere ruimtelijke ordening en dus aan een operationeel BRV. Op dit moment is er immers een te fijnmazig wegennet, en zijn er te veel woonzones gelegen in de nabijheid van grotere verkeersinfrastructuur.

Wat het actieplan Luchthaven Brussel-Nationaal betreft, wijzen de raden op het belang van de opmaak van een samenwerkingsakkoord tussen het federale niveau en de betrokken Gewesten, in functie van een langetermijnstrategie. Op die manier moet men komen tot samenhang tussen, en rechtszekerheid inzake, de vliegroutes, de geluidsreglementering en de exploitatiemogelijkheden voor de luchthaven. 

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads