Actieplannen omgevingslawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer en van de luchthaven Brussels Airport

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

De Europese Omgevingslawaairichtlijn ligt aan de basis van de voorontwerpen van Vlaamse actieplannen om omgevingslawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer en van de luchthaven Brussels Airport te beheersen. De Minaraad heeft bij deze voorontwerpen verschillende bedenkingen.

De Raad begrijpt niet dat de referentiewaarden voor het omgevingslawaai van wegverkeer en spoorwegverkeer om redenen van vertrouwelijkheid niet opgenomen zijn in de actieplannen. Die referentiewaarden zijn immers nodig als toetsingswaarde van het gemeten omgevingslawaai. Hij pleit ook voor geluidsbelastingsindicatoren die niet alleen op een gemiddelde waarde gebaseerd zijn, en hij wenst volwaardige normen in VLAREM.

De Raad rekent erop dat het instrumentarium van de ruimtelijke ordening inzetbaar zal zijn voor het bereiken van de milieudoelstellingen.

De Minaraad wijst erop dat het niet duidelijk is hoe groot de budgettaire ruimte voor de maatregelen is. Hij is er eveneens van overtuigd dat de voorliggende actieplannen niet zullen volstaan om aan de strategische doelstellingen van de beleidsnota leefmilieu en natuur te voldoen.

Specifiek over het Actieplan Wegverkeerslawaai steunt de Raad zich op MIRA om te stellen dat het lopende beleid onvoldoende is om de doelstellingen te halen. Hij begrijpt niet waarom ingrepen op de wegverkeersnelheid niet weerhouden zijn als maatregel tegen geluidshinder. En ten slotte vraagt de Raad ook verduidelijking over de financiering van de investeringen 2011-2012, indien de kilometerheffing pas in 2013 wordt ingevoerd.

De Raad verwacht om al deze redenen en omwille van de lopende studies een fundamentele bijsturing van de actieplannen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over de actieplannen omgevingslawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer en van de luchthaven Brussels Airport

Download (grootte: 126.1 KB, type: application/pdf)