Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – post 2020

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 apr 2017
Productnummer
2017-010

De Minaraad geeft dit advies op eigen initiatief naar aanleiding van een recente gedachtewisseling in de Landbouwcommissie van het Vlaams Parlement, die betrekking had op de denkoefening die de Europese instellingen onlangs opgestart hebben inzake het Europese Landbouwbeleid van na 2020 – d.i. de volgende beleidsperiode.

De verbeteringen die de Minaraad met dit advies voorstelt, zijn erop gericht om de doelen en randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beter te kunnen realiseren. Onderliggend wil de Minaraad een landbouwbeleid bekomen dat op het terrein ook goed is voor het milieu en de natuur in Vlaanderen.

In het beschrijvend deel van dit advies biedt de Minaraad een beknopt inzicht in het cyclisch karakter van het Europees Landbouwbeleid, in zijn doelstellingen, structuur en instrumenten evenals in de nu aan de orde zijnde evaluatievragen die de Europese Commissie recent heeft gelanceerd. De Minaraad koppelt hieraan enkele indicaties voor die door te voeren evaluatie van het lopende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Wat het toekomstige Europese Landbouwbeleid zelf aangaat, pleit de Minaraad er voor om te komen tot een beleid dat daadwerkelijk gericht is op een transitie in de richting van een duurzaam en weerbaar landbouwsysteem. Deze omslag is nodig vanwege de vele uitdagingen waar de landbouw wereldwijd mee geconfronteerd wordt: demografische groei, klimaatverandering, hulpbronnentekorten, technologische ontwikkelingen en vergrote instabiliteit. Bovendien moet er worden nagegaan of er geen bijkomend doel moet worden ingeschreven die de rol van de consumenten voor het voetlicht brengt.

Op het niveau van het instrumentarium pleit de Minaraad voor een meer samenhangend stelsel van resultaatgerichte prikkels. Hierbij moet er zorg besteed worden aan effectiviteit (zal een en ander daadwerkelijk tot een omslag naar meer duurzaamheid leiden, wordt het respect voor basismilieukwaliteit gegarandeerd, en zal er voldoende monitoring worden voorzien?), efficiëntie (zijn de in te zetten beleidsinstrumenten voldoende eenvoudig en goed gemanaged?) en aanvaardbaarheid (zullen de ingezette regelingen voldoende attractief zijn en gebeurt de overgang voldoende geleidelijk?).

Vanuit zijn taakstelling formuleert de Minaraad ten slotte enkele aanbevelingen inzake de mogelijke bijdragen van een hervorming van het Europees Landbouwbeleid voor afzonderlijke milieu- en natuurthema’s. Het gaat om aanbevelingen die betrekking hebben op de relatie met het bosbeleid, het klimaatbeleid, het waterbeleid en het natuurbeleid.

De Boerenbond, Voka en Unizo onthielden zich bij dit advies.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – post 2020

Download (grootte: 414.7 KB, type: application/pdf)