Steun aan investeringen en overname in de landbouw (PDPO III) (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-020

De SALV en de Minaraad gaven een gemeenschappelijk briefadvies over het ontwerp besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw. In het algemeen zijn de Raden tevreden met dit besluit, maar ze formuleren nog een aantal bedenkingen met betrekking tot duurzaamheid en de definitie van een landbouwbedrijf.

Tevreden met ontwerp besluit
In het algemeen zijn SALV en Minaraad tevreden over de omzetting van de PDPO-fiches 'investeringssteun' en 'overnamesteun' . Zo wijzen de Raden bijvoorbeeld op de aanpassing van het investeringsplafond wanneer twee landbouwers ervoor kiezen om samen in één bedrijf te investeren naar aanleiding van een voorgaand advies.

Verzeker de integrale duurzaamheid
De Raden menen dat investeringssteun in zijn geheel, op Vlaams en gebiedsniveau, geen stijging van de milieudruk mag veroorzaken. De Raden vragen om dit te integreren in het besluit. De Raden merken op dat het distance-to-target-principe, zoals gevraagd in het advies over de strategische nota van PDPO III, slechts in beperkte mate geïntegreerd werd. De Raden vragen dan ook om het toekennen van een steunpercentage aan een investering mee te verantwoorden vanuit dit principe.

Verduidelijk de definitie van een landbouwbedrijf
SALV en Minaraad menen dat de definitie van een landbouwbedrijf zoals opgenomen in het ontwerp besluit onduidelijk is. Bovendien vragen de Raden om te garanderen dat bedrijven die hun volledige productie via de korte keten verkopen niet uitgesloten worden van investingssteun. Tenslotte werd vastgesteld dat er binnen de Raden discussie is over de zin "de economische bedrijfsomvang van de activiteiten inzake landbouw is groter dan die van de activiteiten inzake landbouwverbreding" in de definitie van een landbouwbedrijf. Een aantal leden meent dat bepaalde bedrijven op die manier onterecht zouden kunnen uitgesloten worden van investeringssteun.
 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Steun aan investeringen en overname in de landbouw (PDPO III)

Download (grootte: 546.9 KB, type: application/pdf)