Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan de landbouwers in het kader van het GLB

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-023

Het Voorontwerpbesluit directe steun geeft uitvoering aan het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat in 2013 een grondige hervorming doormaakte. Een belangrijke prioriteit van de hervorming van het GLB is om de landbouw beter af te stemmen op milieu, klimaat en biodiversiteit, om zo de grote uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies op het platteland, voedselproductie, bodemverarming, enz… tegen te gaan. Immers, ook in Vlaanderen lijken het huidige beleid en de gedane inspanningen nog niet voldoende resultaten af te leveren.

In de nieuwe Europese regelgeving is een bepaalde bandbreedte voorzien om het Europees kader zo optimaal mogelijk af te stemmen op de lokale omstandigheden, gezien de zeer grote diversiteit tussen de aangesloten lidstaten. Met het Voorontwerpbesluit directe steun vult de Vlaamse Regering deze bandbreedte in en zet ze hiermee in belangrijke mate de richting uit voor de verduurzaming en vergroening van de Vlaamse landbouw de komende zes jaar.

De Minaraad pleit in voorliggend advies voor een integere invulling van deze bandbreedte door integrale ecologische effectiviteit als doel te stellen. Deze integrale ecologische effectiviteit kan volgens de Minaraad bereikt worden door maatregelen te voorzien die niet alleen optimaal inpasbaar zijn in de bedrijfspraktijk, maar bovendien resulteren in een groter bereik en een hogere kwaliteit van natuurwaarden op het platteland.

De Minaraad is van mening dat het huidige Voorontwerpbesluit kan leiden tot een integraal ecologisch effectief landbouwbeleid mits enkele fundamentele aanpassingen, welke worden samengevat in concrete aanbevelingen. Aangezien ook de Europese regelgeving nog niet volledig beslist is, vraagt de Minaraad om deze aanbevelingen en de principes waarop ze rusten, ook te verankeren in de Europese regelgeving waar nog mogelijk.

Het advies werd goedgekeurd mits onthoudingen van Boerenbond, VOKA en Unizo.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan de landbouwers in het kader van het GLB

Download (grootte: 361.1 KB, type: application/pdf)