Wijziging omgevingsvergunningsbesluit

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 nov 2022
Productnummer
2022-027

De Minaraad bracht een advies uit over de wijzigingen aan het Omgevingsvergunningenbesluit waarmee versneld uitvoering wordt gegeven aan aanbevelingen uit de evaluatiestudie van het omgevingsvergunningendecreet en de Conceptnota Omgevingsvergunning. Algemeen drukt de Raad zijn positieve appreciatie uit bij de voorgestelde wijzigingen en formele aanpassingen aan het procedureverloop. De Raad kijkt wel uit naar de vervolgstappen, i.e. naar de voorstellen die nog verder zullen worden gelanceerd in uitvoering van de Conceptnota Omgevingsvergunning.

De Raad onderstreept het belang van volledige ontsluiting van een aanvraagdossier tijdens het openbaar onderzoek. De voorgestelde wijziging faciliteert de raadpleging door de burger van alle documenten van de omgevingsvergunningsaanvraag, zowel op het gemeentehuis als via het Omgevingsloket. Daarmee samenhangend acht de Raad het positief dat eenzelfde aandacht werd geschonken aan het inzagerecht van dossiers tijdens een eventuele beroepsperiode.

De Raad ziet de verhoogde aandacht voor openbaarheid van documenten ook terugkomen in het wijzigingsvoorstel dat erop neerkomt dat de inhoud van ingediende bezwaren ter beschikking kan worden gesteld van de aanvrager, adviesinstanties en de overheid. De Raad merkt wel het verschil op in de aanpak van de vermelding van de persoonsgegevens tussen een analoge en digitale indiening van een bezwaar. Bij een digitale indiening zullen die persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. De indiener van een analoog bezwaar zal een verhoogde waakzaamheid aan de dag moeten brengen indien hij niet wenst dat persoonsgegevens zichtbaar zijn.

Verder vindt de Raad het positief dat structuur wordt gegeven aan de vorm waarin een aanvraag moet ingediend worden, waardoor de ingegeven data relevante beleidsinformatie kan worden.

Afsluitend vindt de Raad het een stap vooruit dat er een regeling is uitgewerkt voor vergunningsaanvragen die ingediend worden in een andere lidstaat of in een ander gewest en die mogelijk een effect hebben op Vlaamse grondgebied.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39


Downloads

Advies wijziging omgevingsvergunningsbesluit

Download (grootte: 258.9 KB, type: application/pdf)