Ontwerpdecreet betreffende de omgevingsvergunning

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
06 jun 2013
Productnummer
2013-031

Dit uitgebreide advies geeft een algemene beoordeling en behandelt de karakteristieken van de voorgestelde procedure van de omgevingsvergunning. Enerzijds formuleert de Minaraad aanbevelingen bij het eigenlijke ontwerpdecreet omgevingsvergunning. De Raad formuleert meer bepaald een aantal aanbevelingen bij volgende punten: de (gewijzigde) verdeling van taken en bevoegdheden inzake het verlenen, evalueren, bijstellen en handhaven van de omgevingsvergunning, de vergunningsprocedures, de mogelijkheden voor inspraak en participatie, de mogelijkheden voor het verlenen van een omgevingsvergunning van beperkte duur, het evaluatiesysteem en de overgangsregeling.

Daarnaast doet de Minaraad ook aan aantal aanbevelingen in verband met aan het ontwerpdecreet omgevingsvergunning gerelateerde wetgeving, met name: de regeling inzake de milieukwaliteitsnormen in het DABM, de milieueffectrapportage en de handhaving.

Er zijn resterende discussiepunten in verband met:

  • De inwerkingtreding van het permanente karakter van de omgevingsvergunning (hoofdstuk 2.2.1); 
  • De in het ontwerpdecreet voorziene overgangsregeling (hoofdstuk 2.2.6 en hoofdstuk 4.4);
  • De decretale verankering van de mogelijkheden om een vergunning voor beperkte duur af te leveren (hoofdstuk 3.4);
  • De relatie tussen vergunningverlening en milieukwaliteitsnormen (hoofdstuk 4.1.2);
  • De regeling inzake algemene en sectorale voorwaarden (hoofdstuk 4.1.3).


Aangezien een aantal organisaties en raadsleden een standpunt lieten noteren bij bovenstaande passages van het advies, en deze standpunten betrekking hebben op fundamentele thema's in het advies, verwijst de Minaraad voor de krachtlijnen van dit advies naar de algemene beoordeling in hoofdstuk 2.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Ontwerpdecreet betreffende de omgevingsvergunning

Download (grootte: 245.2 KB, type: application/pdf)