Ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning (met SARO, SERV, SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 sep 2014
Productnummer
2014-032

Op 25 september 2014 keurde de Minaraad het advies over het ontwerpbesluit tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning goed. Het advies werd onderschreven door de SERV, de SALV, de SARO en de Minaraad. Het voorbereidingsproces werd getrokken door het SARO-secretariaat.

Dit is al het vijfde advies van de Minaraad over de regelgeving omgevingsvergunning. De Minaraad bracht eerder in dit besluitvormingsproces reeds een advies uit over de conceptnota omgevingsvergunning (met SERV en SALV), de conceptnota milieu-/omgevingsvergunning (met SERV en SALV), het decreet omgevingsvergunning, het decreet handhaving omgevingsvergunning (met SERV).

De raden vinden het positief dat met voorliggend ontwerpbesluit invulling wordt gegeven aan de operationalisering van het instrument van de omgevingsvergunning.

Tegelijk benadrukken de raden dat er nog enkele onduidelijkheden bestaan omtrent de verdere operationalisering van de omgevingsvergunning. Zo worden onder meer volgende essentiële zaken nog niet geregeld in het ontwerpbesluit:

  • De Vlarem I indelingslijst met een verduidelijking van de mate van declassering;

  • De wijzigingsbepalingen van bestaande besluiten, in het bijzonder de uitvoeringsbepalingen van de nieuwe titel V van het DABM waarin onder meer de beoordelingscriteria voor het verlenen of weigeren van een vergunning, de milieuvoorwaarden en evaluaties geregeld worden;

  • De procedure tot omzetting van milieuvergunningen van bepaalde naar onbepaalde duur;

  • De inhoud van een vergunningsaanvraag;

  • De modaliteiten van de rapportage door de gemeenten, provincies en Vlaamse overheid.

De raden dringen dan ook aan op een verduidelijking van het regelgevingsproces en van de beoogde timing (zie deel III). Tijdens een toelichting over het ontwerpbesluit bij de Minaraad, werd gezegd dat deze aspecten later voor advies aan de raden worden voorgelegd.

Verder wijzen de raden in voorliggend advies op enkele kritische succesfactoren die van essentieel belang zullen zijn voor een volwaardige operationalisering van de omgevingsvergunning. Achtereenvolgens gaan de raden in op het belang van een duidelijke, coherente en transparante bevoegdheidsverdeling (deel IV), een duidelijk toepassingsgebied van de vereenvoudigde vergunningsprocedure (deel V), de uitbouw van een evenwichtige en geïntegreerde adviesverlening (deel VI) en van informeel en formeel overleg (deel VII).

Vervolgens gaan de raden nog in op de nood aan een volwaardige ondersteuning van de gemeenten (deel VIII), een volwaardige digitalisering (deel IX) en vereenvoudiging en versnelling (deel X).

 

Downloads

Ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning

Download (grootte: 308.7 KB, type: application/pdf)