Voorontwerp van decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-058

Op 25 oktober 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning. Minaraad en SERV brengen hierover een gezamenlijk advies uit. 

De Raden vinden het positief dat er een pijler bestuurlijke handhaving wordt ingevoerd in de ruimtelijke ordening. De Raden erkennen dat er met voorliggend voorontwerp een belangrijke stap wordt gezet in het meer op elkaar afstemmen van de milieuhandhaving, waar er met de inwerkingtreding van het Milieuhandhavingsdecreet een sterk bestuurlijk handhavingsspoor werd uitgebouwd, en de handhaving in de ruimtelijke ordening, die hoofdzakelijk op basis van het strafrecht gebeurt.  

Tegelijkertijd blijven er ook na de inwerkingtreding van voorliggend voorontwerp belangrijke verschillen bestaan tussen het Milieuhandhavingsdecreet en de nieuwe titel VI van de VCRO die een efficiënte handhaving in de praktijk kunnen ondermijnen. Hierbij aansluitend vragen de Raden dat er in het kader van de opmaak van voorliggend voorontwerp wordt getoetst of er als gevolg van de vele verschillen tussen beide handhavingsregimes geen risico’s bestaan op een schending van het gelijkheidsbeginsel. 

De Raden zien voorliggend voorontwerp dan ook als een eerste stap op weg naar een meer op elkaar afgestemde handhaving van de stedenbouwkundige en de milieugerelateerde aspecten van de omgevingsvergunning, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat het sterk uitgebouwde bestuurlijke handhavingsspoor zoals dit bestaat in het Milieuhandhavingsdecreet behouden blijft.  

Naast deze algemene beoordeling formuleren de Raden een aantal thematische aanbevelingen inzake: 

  • De precieze draagwijdte van de uitbreiding van bevoegdheden;

  • Het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening;

  • De keuze tussen stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven, i.h.b. de depenalisering van het instandhoudingsmisdrijf;

  • De bestuurlijke dwangsom;

  • Het uitsluiten van de mogelijkheid tot bestuurlijke beboeting indien de parketten niet tijdig beslissen over het al of niet strafrechtelijk behandelen van een stedenbouwkundig misdrijf of een milieumisdrijf;

  • De taakverdeling tussen de vergunningverlener, de evaluator van de omgevingsvergunning en de handhaver.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Voorontwerp van decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

Download (grootte: 102.0 KB, type: application/pdf)