VLAREMA wijziging 9 (met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
14 dec 2022
Productnummer
2022-032

Het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het zgn. VLAREMA, bevat alle regelgeving inzake materialen en afvalstoffen. De regering stelt dit reglement op gezette tijden bij, in het licht van Europese en technologische ontwikkelingen en/of gedetecteerde problemen. Aldus legde minister Demir aan de Minaraad en de SERV het 9de ontwerp-wijzigingsbesluit voor, het zgn. VLAREMA9, voor hun advies. In deze editie is de wijzigingsoperatie in hoofdzaak gericht op de omzetting van de Europese richtlijn “single use plastics” (SUP-richtlijn) en op een bijstelling van de regeling voor grondstoffenverklaringen, naast een reeks andere wijzigingen.

De Minaraad en de SERV stelden hun gezamenlijk en unaniem advies vast op resp. 14 en 19 december 2022. Ze vonden dat met VLAREMA9 stappen in de goede richting gezet worden – met name om de Vlaamse economie meer circulair te maken. Niettemin vroegen de twee adviesraden om blijvend te toetsen of alle ingrepen wel structureel zullen bijdragen tot een meer circulaire economie.

De Minaraad en de SERV aanvaardden in principe het verbod op eenmalige recipiënten bij evenementen, maar stelden hierbij een reeks voorwaarden voorop: snel en afdoende overleggen met de sector, en voorzien in een effectieve regeling voor afwijkingsmogelijkheden. De raden vroegen ook om afstemming tussen de voorziene maatregelen: een eventueel statiegeldsysteem en een verbod op eenmalige drankverpakkingen. Voor de invoering van de ‘thuiscomposteerbare stickers’ (op fruit enz.) vroegen de Raden om te voorzien in een zo kort mogelijke overgangsperiode.

Verder gingen de Raden door op de kwaliteitsvolle toepassing van afvalstoffen als gerecycleerd materiaal. Een belangrijk instrument hierbij is de grondstofverklaring, wat nodig is als men bepaalde afvalstoffen als grondstof wil gebruiken. De Raden formuleerden hun aanbevelingen in dit verband vanuit de zorg voor haalbare en werkbare administratieve regels en technische criteria enerzijds en anderzijds de bescherming van het milieu en de gezondheid in de navolgende gebruiksfasen. Aansluitend gingen de Raden kort in op de regeling van de boerderijcompostering en op de inzet van houtsnippers als bodemverbeteraars.

Voor het overige behandelde het advies het systeem van kostendoorrekening voor ingezameld bedrijfsrestafval proportioneel aan het gewicht, de in voorbereiding zijnde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor luiers, de opslag van afgedankte lithiumbatterijen in recyclageparken, de kwestie van het vergroten van de afzetmarkten voor gerecycleerde materialen, de vraag of het nodig is altijd te werken met een gecertificeerd managementsysteem bij inzet van gerecycleerde kunststoffen, en de vraag te voorzien in voldoende lange overgangsperiodes bij verbodsbepalingen inzake kunststoffen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads