Wijzigingsbesluit Vlarea (met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
23 jan 2009

Het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarea bevat een aantal bijsturingen aan de bestaande afval- en milieuregelgeving. SERV en Minaraad vinden heel wat aanpassingen positief omdat ze de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van de aanvaardingsplichten vergroten. De Raden stellen wel vast dat het afsluiten van milieubeleidsovereenkomsten (MBO’s) in de praktijk soms lang kan duren omdat de onderhandelingen met de andere gewesten vaak aanslepen door een gebrekkige coördinatie van het beleid. Minaraad en SERV dringen daarom aan op het verzekeren van die beleidscoördinatie om juridische vacua te vermijden.

Voor een aantal afvalstromen is er in de praktijk geen alternatief voorhanden dan de MBO. De Vlareapiste van individuele afvalpreventie- en afvalbeheerplannen is in een reeks gevallen niet werkbaar en inefficiënt. In deze gevallen is het afsluiten van een MBO zowel voor de overheid als voor de betrokken sectoren een verliesoperatie. Daarom dringen de Raden erop aan om werkbare en efficiënte regelingen af te spreken om inhoudelijk slagkrachtige MBO’s mogelijk te maken. Het ontwerpbesluit voorziet dat de cijfergegevens die voor OVAM bestemd zijn, door een onafhankelijk controlemechanisme gecertificeerd moeten worden. Het is echter niet duidelijk wat daar juist mee bedoeld wordt. De Raden waarderen het wel dat het gebruik van andere certificatiesystemen verduidelijkt en versoepeld wordt om de lasten en kosten van de rapportering te beperken. Ze wijzen er wel op dat in sommige gevallen een steekproefsgewijze controle van de aangeleverde informatie zou moeten volstaan.

Bij wijzigende Europese berekeningsmethodes moeten de Vlaamse recyclageresultaten voor batterijen en accu’s net als de recyclagedoelstellingen herberekend worden. Maar SERV en Minaraad waarschuwen dat dit niet mag leiden tot een verhoging van de milieuimpact. De Raden gaan akkoord met de schrapping van de specifieke aanvaardingsplicht voor fotochemicaliën, maar dan moet de overheid deze afvalstroom wel goed opvolgen omdat de marktsituatie opnieuw kan wijzigen. Ten slotte zijn de Raden geen voorstander om de lijst met secundaire grondstoffen uit te breiden met papiervezels.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Gezamenlijk advies wijzigingsbesluit Vlarea

Download (grootte: 132.1 KB, type: application/pdf)