Verzamelbesluit Energie IX (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
14 mrt 2023
Productnummer
2023-009

In antwoord op een adviesvraag van minister Zuhal Demir brachten Minaraad en SERV een gezamenlijk advies uit over het ‘Verzamelbesluit Energie IX’. Algemeen zijn de Raden er positief over dat men met dit besluit de omschakeling naar een energiezuinig en klimaatneutraal gebouwenpark verder aandrijft. Ze wijzen er wel op dat de renovatie van het gebouwenpark niet beperkt mag blijven tot de energetische aspecten ervan. 

In dit advies gaan de twee adviesraden in op een reeks wijzigingsvoorstellen, die betrekking hebben op diverse energie-gerelateerde besluiten. Positief zijn de diverse aanpassingen rond het uitstel van de meldingsplicht van het onderhoud van stooktoestellen, de verbeterde informatiedoorstroming van energieleveranciers naar hun klanten en de uitzondering op de EPC-plicht bij sloop van niet residentiële gebouwen. 

Bij andere wijzigingen hebben de Raden opmerkingen. Wat het veralgemeend uitlezen van kwartierwaarden en uurwaarden betreft zijn er vragen rond de voorgestelde timing en wordt de aandacht gevestigd op de klantvriendelijkheid van de applicaties. Daarnaast benadrukken de Raden de risico’s die voor kleine leveranciers kunnen ontstaan als gevolg van de verplichting tot maandfacturatie. 

Het verzamelbesluit bevat voorstellen om oversubsidiëring te voorkomen bij o.a. warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De vraag is echter of het “Onrendabele Top model” wel een goede basis is voor dergelijke inschatting van oversubsidiëring of ondersubsidiëring of om jaarlijks een aangepaste bandingfactor te berekenen. Het advies bevat voorstellen om het model op dit vlak bij te sturen. 

Wat betreft bijstellingen aan steunmaatregelen staan de Raden positief tegenover de omschakeling naar een stelsel van inkomensgerelateerde voorwaarden en tegenover de structurele inbedding voor noodkoopwoningen. Het advies wijst evenwel ook op de risico’s van een aanpak die enkel gebaseerd is op EPC-labels, op de nood aan een natraject bij kortingsbonnen, op de behoefte aan een duidelijk beleid voor kwetsbare groepen, en vraagt aandacht voor begeleiding, ontzorging en een proactief beleid. 

Naar aanleiding van de hertekening en uitbreiding van het begeleidingsaanbod van de energiehuizen pleiten de Raden voor meer duidelijkheid en voor overgangsmaatregelen. Ten slotte formuleren de Raden nog suggesties over het aanscherpingspad van de labelplicht bij niet-residentiële gebouwen en over de call groene stroom.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

: Naam Julien Matheys
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres jmatheys@serv.be
: Telefoon 02 209 01 27


Downloads

Advies over het Verzamelbesluit Energie IX

Download (grootte: 349.2 KB, type: application/pdf)