Verzamelbesluit Energie VIII: PV-verplichting grote verbruikers

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2022
Productnummer
2022-017

De Minaraad bracht een unaniem briefadvies uit over het ontwerp Verzamelbesluit Energie VIII, of voluit het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie. 

In dit briefadvies heeft de Minaraad enkel de focus gelegd op de invoering – voor grote verbruikers – van een verplichting tot het installeren van PV.

  • De Minaraad is er tevreden over dat de Vlaamse Regering werkt aan nieuwe maatregelen om het aandeel hernieuwbare energie versneld en/of substantieel te laten toenemen. Algemeen vraagt de Raad om maximaal de nog bestaande financiële en/of praktische barrières weg te werken voor het installeren van hernieuwbare energie, waaronder PV.
  • De Raad vraagt om bij de bepaling van het potentieel van PV op gebouwen niet enkel rekening te houden met de grootte van het dakoppervlak, maar ook met andere aspecten van het technisch potentieel zoals de hellingshoek en oriëntatie van een concreet dak; relevant is slechts de geschikte en beschikbare dakoppervlakte.
  • Ook vraagt de Raad om een regeling die analoog is aan deze voor de energieprestatieregelgeving voor particuliere gebouwen (EPB): meerdere technieken moeten in aanmerking komen, en er zou duidelijkheid moeten worden verschaft over het al of niet bevrijdend karakter van de ‘boete’ en/of naar bepaalde vrijstellingen in het kader van veiligheid.
  • Een ander aspect dat besproken werd is dat van de netcapaciteit. De Minaraad vraagt meer transparantie over de netstudie die kan worden aangevraagd bij de distributienetbeheerder, en om een billijke kostenverdeling voor de eventueel concreet door te voeren netuitbreiding.
  • Tot slot vraagt de Minaraad om duidelijkheid te brengen wat betreft de positie van ‘voorlopers’, inzake het al of niet in rekening kunnen brengen van recent geïnstalleerde voorzieningen voor hernieuwbare energie.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Advies over het verzamelbesluit Energie VIII: PV-verplichting grote verbruikers

Download (grootte: 377.2 KB, type: application/pdf)