Programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025 (Klimaatsprong)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
30 mrt 2023
Productnummer
2023-011

Hoewel er bij de raadspartners uiteenlopende visies bestaan over hoe een op transitie gericht industriebeleid geconcipieerd hoort te worden, heeft de Minaraad als geheel een positieve appreciatie voor de zin, het bestaan, de basisstructuur en het rollend karakter van de programmanota ‘Klimaatsprong’ voor de basisindustrie. Wel moet men volgens de Minaraad in de (korte) programmaperiode vier uitdagingen managen, om daadwerkelijk de gewenste energietransitie in de basisindustrie, te kunnen genereren:

  • Wat het management van de stakeholders aangaat (governance), is de Minaraad in het algemeen positief over de ingestelde overlegstructuren. Veel staat of valt evenwel met de werking hiervan. Het zal hierbij nodig zijn om de Klankbordgroep uit te bouwen tot een impactrijk orgaan, en om vanuit de Werkgroepen gebruik te maken van het aan deze Klankbordgroep verbonden netwerk. Dit is nodig om aldus snel en in goede verstandhouding te kunnen komen tot een doorgesproken en gedragen visie op de na te streven transities en op de hiertoe benodigde investeringen en infrastructuur.  • Wat het management van de lange-termijn-doelen betreft, onderschrijft de Minaraad de aanbevelingen uit de voorafgaande Roadmap-studie. Deze studie is evenwel niet het eindpunt. Het gaat immers nog meer om een overzicht van de mogelijke transitiepaden dan om een keuze voor geprefereerde paden. Om snel tot dat samenhangend en gemeenschappelijk aanvaard toekomstbeeld te komen, is het overigens nodig in te zetten op de robuustheid en de bruikbaarheid van gehanteerde voorspellingen en scenario’s. Tot slot is het ook nodig om de ruimtelijke uitdagingen van de industriële transitie in beeld te brengen, zodat men de visie op de industriële transitie 2050 kan laten resoneren in een ruimtelijke visie 2050 van de Vlaamse Regering.

  • Voor het management van de korte-termijn-doelstellingen stelt de Minaraad vast dat deze in eerste instantie gericht zijn op deliverables die vooral ‘voorstellen’, ‘inventarisaties’ en ‘studies’ betreffen. De Minaraad ziet deze korte planperiode (tot 2025) dan ook als een opstap naar de eerste volwaardige planperiode en geeft diverse aanbevelingen en beschouwingen bij de acties van de onderscheiden Werkgroepen – evenals inzake de evaluatie die aan het einde van de eerste planperiode wordt voorzien.

  • Bij het management van (sociale en milieu-) neveneffecten en randvoorwaarden komt het er vooral op aan om synergiën te zoeken. Daartoe zal men zowel binnen als buiten de grenzen van het programma de passende stappen moeten zetten. In het bijzonder moet complementariteit gezocht worden met het VEKP en met het beleid voor circulaire economie. Als laatste maar niet in het minste moet ingezet worden op integratie van diverse sociale aandachtspunten: een agenda voor menselijk kapitaal vormt een van de voorwaarden is voor een succesvolle transitie. Daarbij kan gekeken worden naar de voor- en nadelen van specifieke op de sociale aspecten toegespitste instrumenten, zoals die al in een aantal landen ingezet worden.
Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over de programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025 (Klimaatsprong)

Download (grootte: 314.8 KB, type: application/pdf)