Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
07 jun 2017
Productnummer
2017-014

Op 21 april jl. heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet inzake de instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest, principieel goedgekeurd. Het betreft hier een van de laatste legislatieve stappen in het vertalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen richting 2020 naar intra-Belgische lasten en lusten. Het politieke traject hiervan heeft zes jaar geduurd met daar bovenop nog de technische uitwerking die 2 jaar in beslag heeft genomen. De Minaraad is in eerste instantie tevreden dat er eindelijk een concrete en uitgewerkte verdeling tussen de Belgische entiteiten tot stand is gekomen.

Het briefadvies heeft betrekking op de implicaties van het samenwerkingsakkoord zelf. Omwille van het korte tijdsbestek werd enkel gefocust op de luiken waarover de raadspartners overeenstemming hebben bereikt. Het betreft hier “vermindering van de uitstoot van broeikasgassen” en het luik “hernieuwbare energie”. Over de resterende twee punten, “de opbrengsten van de veiling van emissierechten” en “internationale klimaatfinanciering”, werd niet tijdig eensgezindheid bereikt en konden dus geen aanbevelingen geformuleerd worden.

Naast deze technische aanbevelingen over de uitvoering van de lusten en lasten verbonden aan de energie- en klimaatdoelstellingen, wenst de Minaraad te benadrukken dat er voldoende inzet dient te zijn voor de lange termijnvisie van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid en de daaruit voortvloeiende actieplannen; het intra-Belgische energiepact en de (ontwerp)versie van het Belgische Nationale Klimaat- en Energieplan. De Minaraad hoopt bij de processen en opmaak hiervan blijvend betrokken te worden. Tot slot wijzen de raadspartners erop dat het behalen van de tussentijdse doelstelling in 2020 geen eindpunt mag zijn maar een baken in het traject richting 2030 én 2050 voor de transitie van het Belgische en Vlaamse klimaat- en energiebeleid.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

Download (grootte: 95.3 KB, type: application/pdf)