Energiebesluit: verlenging certificaten en participatieve projecten (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 okt 2017
Productnummer
2017-022

In een gezamenlijke briefadvies uiten de raden hun appreciatie dat de Vlaamse regering werk maakt van een alternatieve regeling om de verlenging van de toekenning van certificaten uniformer, voorspelbaarder en eenvoudiger te regelen. Over de vormgeving van deze regeling spreken de raden zich niet uit. Wel hebben de raden bemerkingen bij het voorstel om aparte representatieve projectcategorieën op te richten voor zon- en windprojecten met burgerparticipatie om zo burgerparticipatie extra te ondersteunen (art. 1 van het ontwerpbesluit). Meer steun geven aan bepaalde vormen van projecten louter omdat die met burgerparticipatie werken, strookt niet met die onrendabele toppenbenadering die de raden blijven ondersteunen om oversubsidiëring te vermijden.

Dat neemt niet weg dat de SERV en de Minaraad het bijzonder positief vinden dat men burgers actiever wil betrekken bij de energietransitie o.a. via participaties aan energieprojecten. Maar dit dient te gebeuren met breed perspectief op het energiebeleid, waarbij synergieën met beleidsdoelstellingen op economisch, sociaal en milieugebied optimaal worden benut met respect voor de Europese regels inzake de organisatie van de energiemarkt. Daarom vragen de SERV en Minaraad om de hinderpalen te analyseren die participatieve projecten in hernieuwbare energie in Vlaanderen ondervinden en om oplossingen voor deze hinderpalen te zoeken. Daarbij kunnen in overleg met alle betrokken actoren verschillende oplossingspistes worden bekeken om participatieve energieprojecten te steunen en om de sterke kanten van participatieve projecten te valoriseren.

Coördinator
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32


Downloads

Energiebesluit: verlenging certificaten en participatieve projecten

Download (grootte: 315.2 KB, type: application/pdf)