Ontwerp van decreet tot wijziging van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-039

Het wijzigingdecreet kan bijdragen tot meer efficiëntie, optimalisatie en behoud van betrokkenheid van de actoren. Maar het is geen antwoord op de problemen van versnippering van bevoegdheden en verkokering van beleidsdomeinen die geïntegreerd, afgestemd en modern waterbeleid en waterbeheer mogelijk maakt. De Raad pleit nogmaals voor zo'n integrerend kader. Hij vraag duidelijkheid over de schijnbaar veranderde rol van de bekkenbesturen. De Raad legt ook een verband met de invoering van "private gracht van algemeen belang" via het Verzameldecreet.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Ontwerp van decreet tot wijziging van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen

Download (grootte: 49.3 KB, type: application/pdf)