Blue Deal decreet: van programma naar structureel beleid (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 jun 2023
Productnummer
2023-021

Het voorstel van decreet over de "Blue Deal" heeft twee hoofddoelen: het streven naar een volledige integratie van het beleid met betrekking tot watertekorten en het zorgen voor meer duidelijkheid omtrent financiering. Deze doelen zijn van essentieel belang. Minaraad, SERV en SALV formuleren in hun gezamenlijk advies dan ook aanbevelingen om deze doelstellingen sterker te laten doorwerken.

Zo suggereren ze om de uitgangspunten van het droogtebeleid op een andere plaats in het decreet op te nemen, zodat ze van toepassing zijn op het gehele waterbeleid en niet alleen op de Blue Deal. In lijn met de aanbevelingen van Weerbaar Waterland is er behoefte aan een duidelijke langetermijnvisie en doelstellingen met betrekking tot waterkwantiteit. Daarnaast is er nood aan een instrument dat structurele financiering waarborgt.

Om dubbel werk te voorkomen, wordt de toekomstige Blue Deal het beste uitgewerkt als een overkoepelende beleidsnota die het gehele waterbeleid bestrijkt en de coördinatie van beoogde maatregelen en budgetten tussen beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus regelt. Het is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over de instrumenten en ervoor te zorgen dat er afstemming plaatsvindt, zodat er een samenhangende en kostenefficiënte aanpak ontstaat. Op deze manier wordt het ook voor gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties duidelijk welke middelen de komende vijf jaar beschikbaar zullen zijn. De Raden verzoeken om in een vroege fase te kunnen adviseren over de Blue Deal, in ieder geval voor de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Een verdere optimalisatie van de plancyclus van het integraal waterbeleid is nodig om meer betrokkenheid te bekomen. In deze context kan ook worden nagedacht over de beste invulling van de functie van de huidige waterbeleidsnota.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Advies Blue Deal decreet: van programma naar structureel beleid

Download (grootte: 312.2 KB, type: application/pdf)