Verordening Euro7 normstelling (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2023
Productnummer
2023-025

De Minaraad en de SERV brachten samen een advies uit over het dossier ‘verordening Euro7 normstelling’. Dit advies is het eerste in een reeks strategische adviezen over Vlaamse standpuntbepaling bij relevante EU omgevingsdossiers.

Op 10 november 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel ter vervanging van twee verordeningen: verordening Euro 5/6 voor lichte voertuigen uit 2005 en verordening Euro VI voor zware voertuigen uit 2007. Deze twee verordeningen – die bepalen welke emissies van vervuilende stoffen door een voertuig zijn toegestaan om op de weg te worden toegelaten – worden nu samengevoegd tot één nieuwe verordening, genaamd ‘Euro 7’.

Minaraad en SERV verwelkomen het voorstel van de Commissie met betrekking tot Euro 7. Emissienormen dragen immers op een efficiënte manier bij aan het beperken van voertuigemissies, zorgen voor een eerlijk speelveld op de markt en bevorderen innovatie. Het komende decennium worden in Europa nog miljoenen nieuwe wagens met verbrandingsmotor verkocht. Euro 7 biedt de laatste kans om de milieunormen voor deze wagens in lijn te brengen met wat technologisch en economisch haalbaar is. De voorgestelde emissienormen zijn cruciaal om onze luchtkwaliteitsdoelstellingen te behalen en onze gezondheid en milieu te beschermen.

De Raden wijzen nog op diverse positieve punten in hun bespreking van de ontwerpverordening: het feit dat voorheen niet-gereguleerde stoffen meegenomen worden, de doorgevoerde vereenvoudiging, de opname van de kwestie van levensduur van batterijen, de aanscherping van der testcondities, de testaanpak voor zware bedrijfsvoertuigen, het verplichte toepassen van een meldingssysteem bij te hoge uitstoot enz. Hoewel de emissienormen niet veel afwijken van Euro VI, vormt Euro 7 toch een stap vooruit: de laagste waarden gelden nu immers voor alle brandstoffen en voor zowel personen- als bestelauto's. Niettemin bestaat de kans dat, door af te zien van nog strengere normen, andere sectoren en doelgroepen extra inspanningen zullen moeten leveren om luchtkwaliteitsnormen te halen.

Tegelijk identificeren de Raden een negental mogelijke verbeterpunten, bij met name: de periode waarin de feitelijke emissies op de weg dienen te worden gehandhaafd, de limietwaarden bij een warme motor voor lichte voertuigen, de limietwaarde voor rempartikels, het ‘koude-start-budget’, de garantie op batterijen van elektrische voertuigen, de criteria voor bandenslijtage, de inzet van het European Vehicle Pasport, de fraudebestendigheid van systemen en de randvoorwaarden voor testen bij zware bedrijfsvoertuigen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Julien Matheys
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres jmatheys@serv.be
: Telefoon 02 209 01 27


Downloads

Advies over de verordering Euro7 normstelling

Download (grootte: 469.4 KB, type: application/pdf)