Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 jun 2023
Productnummer
2023-023

De Minaraad bracht een advies uit over de wijzigingen aan het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. De Raad vindt het een positieve ontwikkeling dat om advies over deze wijzigingen werd gevraagd door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het advies gaat in op de omgevings- en milieu gerelateerde wijzigingen. 

De initiatieven met betrekking tot fysische en chemische factoren kaderen in de milieugezondheidszorg. De inzet van verschillende expertises is daarbij noodzakelijk, aangezien milieu en gezondheid met elkaar verweven zijn. De aandacht voor een gestandaardiseerde systematische benadering, waarbij verschillende inzichten worden verkregen, vindt de Minaraad dan ook terecht. De Raad is daarbij van oordeel dat een goede samenwerking en kennisuitwisseling over beleidsdomeinen heen cruciaal zal zijn om verkregen inzichten effectief te laten samen komen. Het komt er op aan om de samenwerking over de beleidsdomeinen heen te verzekeren. 

De Minaraad drukt ook zijn positieve appreciatie uit voor de uitbreiding van de rechtsgrond om initiatieven te nemen omtrent zeer zorgwekkende stoffen en niet langer enkel tegen stoffen die de hormonale werking van de mens kunnen verstoren. De Raad formuleert daarbij wel aandachtspunten bij de definiëring van het begrip ‘zeer zorgwekkende stoffen’. De afbakening van het begrip staat in het PFAS-actieplan aangekondigd als een taak van de Hub Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Zeer zorgwekkende stoffen hebben impact op verschillende beleidsdomeinen waardoor een geïntegreerde aanpak aanbevolen is. De Minaraad meent dat het aangewezen is de werkzaamheden van de Hub ZZS af te wachten. Minstens mag verwacht worden dat de definitie met toekomstige (Europese) ontwikkelingen wordt afgetoetst. De Raad adviseert, in ondergeschikte orde, de voorgestelde definitie te beperken tot de omschrijving van de eigenschap(pen) die de stof bezit om als zeer zorgwekkend te worden aangemerkt. Beleidskeuzes, met name de toespitsing op de humane toxiciteit en het aflijnen binnen een Vlaamse setting, worden beter opgenomen in afzonderlijke decreetbepalingen. 

Vervolgens ondersteunt de Raad de wijzigingen waardoor beleid kan uitgaan van gezondheidskundige advieswaarden voor fysische en chemische factoren. De Raad vraagt daarbij aandacht voor de doorvertaling van deze waarden in milieucomponenten en acht afstemming met de betrokken entiteiten uit het omgevingsbeleid aangewezen. 

De Minaraad ondersteunt eveneens de rechtsgrond die gecreëerd wordt voor initiatieven met betrekking tot gezondheidsimpact door klimaatverandering. Voor de opmaak van het klimaatgezondheidsplan adviseert de Raad integratie in het Vlaams Klimaatadaptatieplan. 

De Minaraad formuleert afsluitend een algemene aanbeveling om te voorzien in een gemeenschappelijke (regelgevings)agenda omtrent onderwerpen die de preventieve gezondheidszorg en het omgevingsbeleid aanbelangen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Downloads

Advies Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Download (grootte: 362.9 KB, type: application/pdf)