Verhoogde toegankelijkheid en subsidiëring bebossing

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2018
Productnummer
2018-003

De Minaraad erkent de specifieke vraag naar meer speelgroen voor onze jeugd, maar is van mening dat de oplossing niet ligt in een nieuwe regelgeving, maar wél bij een inhaalbeweging in het opmaken van toegankelijkheidsregelingen, in dialoog met de jeugdsector.

Inzake het voorliggend voorstel voor het wijzigen van de toegankelijkheid van natuurdomeinen in beheer bij het ANB wijst de Minaraad op meerdere knelpunten.

Ten eerste is de Minaraad van mening dat deze ingreep niet nodig is aangezien ook met het huidige instrumentarium het instellen van een verhoogde toegankelijkheid mogelijk is en in de praktijk daar waar het mogelijk is ook nu al wordt doorgevoerd. Verder vraagt de Minaraad zich af of dit wijzigingsvoorstel het bezoekerspercentage omhoog zal krikken, aangezien er niet wordt aangegeven wat de reden is voor dit eerder lage percentage (bereikbaarheid, parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers, accommodatie, …). De Minaraad wijst er ook op dat de vraag naar meer speelgroen een specifieke lokale component omvat: veel hangt af van de locatie en bereikbaarheid van de opengestelde domeinen.

De Minaraad wijst eveneens op de verwarring die reeds ontstaan is en die nog verder op het terrein zal optreden. De Minaraad is bovendien van mening dat er niet voldoende rekening is gehouden met de juridische en praktische gevolgen van deze wijziging. De communicatiecampagne waarvan sprake in de nota aan de leden van de Vlaamse regering zal hier volgens de Minaraad geen oplossing voor bieden.

Wat het voorstel voor verhoging van bebossingssubsidies betreft, is de Minaraad principieel voor het stimuleren van bebossing op een doordachte manier, maar wijzen er op dat de voorgestelde wijzigingen niet tot de beoogde bosuitbreiding zal leiden. Dit voorontwerp betreft een (te) beperkte wijziging die bovendien kadert in een grotere thematiek van bosbehoud, boscompensatie en bosuitbreiding.

De Minaraad wijst er op dat administratieve vereenvoudiging een van de principes is bij de vooropgestelde integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet. Met deze wijziging wordt er verdere complexiteit toegevoegd aan het systeem van boscompensatie.

De Minaraad wijst er op dat hij reeds eerder voorstelde om een vergoeding in te voeren voor het bebossen van terreinen, die reeds in eigendom zijn van private beheerders en die aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, indien hiervoor middelen uit het bossencompensatiefonds worden gebruikt. De Minaraad vraagt een gelijktijdige invoering van deze maatregel om zowel de budgettaire inpakt van wat voorligt te milderen als de bebossing effectiever te maken.

De Minaraad verwijst als laatste naar de mogelijkheden die geboden worden door het voorontwerp van decreet houdende het realisatiegericht instrumentarium dat momenteel voor advies voorligt. Volgens de Minaraad is dit een adequate manier om de volledige thematiek van bosbehoud, boscompensatie en bosuitbreiding door te lichten en te optimaliseren, met aandacht voor de bezorgdheden van alle betrokken actoren.

Voka, Unizo en Boerenbond onthouden zich bij dit advies.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Verhoogde toegankelijkheid en subsidiëring bebossing

Download (grootte: 179.6 KB, type: application/pdf)