Voorontwerpdecreet tot wijziging van de regeling inzake de project-m.e.r.

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 mei 2016
Productnummer
2016-011

Het voor advies voorgelegde decreet heeft als bedoeling om de Europese Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014 i.v.m. de hervorming van de project-m.e.r. om te zetten: deze Richtlijn moet tegen mei 2017 ingevoerd zijn in de Vlaamse wetgeving. Inhoudelijk gaat het erom dat bepaalde milieuoverwegingen zoals het duurzaam gebruik van hulpbronnen, de bescherming van biodiversiteit, het tegengaan van de klimaatverandering en  beheren van risico’s op ongevallen het afgelopen decennium aan belang hebben gewonnen. Deze belangen moeten daarom meegenomen als elementen in de beoordelings- en besluitvormingsprocessen die door de milieu-effect-rapportering worden gegarandeerd.

De Minaraad is tot de bevinding gekomen dat de voorgelegde wijzigingsvoorstellen omzeggens alle voortvloeien uit de vermelde Europese richtlijn en is daarom ook niet ingegaan op de tekst van de voorgestelde decreetwijzigingen,. De Raad apprecieert de tijdige implementatie van de richtlijn en vindt het bovendien positief dat de zorg voor het klimaat nu duidelijker wordt meegenomen in de reeks disciplines die een milieu-effect-rapport horen te onderbouwen.

Niettemin wil de Minaraad er op wijzen dat een goede omzetting van een Europese richtlijn meer inhoudt dat de omzetting ervan op decreetniveau. De Raad vraagt dan ook om na te gaan of de huidige richtlijnenboeken nog geschikt zijn in het licht van de uitdagingen die nu op de voorgrond worden geplaatst. De visie van de Raad is dat de richtlijnboeken op een sobere en efficiëntie manier actuele en duidelijke krijtlijnen moeten verschaffen voor alle onderwerpen die in een M.E.R. aan bod horen te komen.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Voorontwerpdecreet tot wijziging van de regeling inzake de project-m.e.r.

Download (grootte: 28.5 KB, type: application/pdf)