Uitvoeringsbesluit brownfieldconvenanten

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-017

Het voorontwerp van besluit beoogt uitvoering te geven aan het zogenaamde ‘Brownfielddecreet’, zoals de Vlaamse Regering dit voorziet te wijzigen. Eén van de drie doelstellingen die hierbij worden nagestreefd, betreft het verankeren van generieke voorwaarden waaraan een projectaanvraagdossier voor de herontwikkeling van een ‘brownfield’ moet voldoen.    

De Minaraad meent dat het vastleggen van dergelijke generieke voorwaarden in principe een kapstok kan bieden om de doorwerking van verschillende beleidsdoelstellingen in het bronwfieldbeleid te versterken, zo ook de doorwerking van de doelstellingen van het strategisch ruimtelijk beleid.  

De Minaraad stelt vast dat de reikwijdte van de voorgestelde gegrondheidscriteria, als onderdeel van deze generieke voorwaarden, beperkt blijft tot de criteria die tot op heden in elke projectoproep terugkeren. Indien deze keuze is ingegeven vanuit de inschatting dat het opnemen van extra criteria zou leiden tot een al te rigide juridisch kader met onvoldoende marge voor maatwerk en/of tot een verminderd aantal ingediende aanvraagdossiers, dan kan de Raad dit onderschrijven.

Dergelijke criteria kunnen evengoed op een op maat gerichte wijze systematisch worden meegenomen in de projectkenmerken van elke oproep. De Minaraad vraagt dan ook om de mogelijkheden op dit vlak verder op te volgen en ten volle te blijven benutten.

Downloads

Advies uitvoeringsbesluit brownfieldconvenanten

Download (grootte: 163.3 KB, type: application/pdf)