Gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
29 sep 2016
Productnummer
2016-025

Wat door de Minister-president en de Vlaamse minister van Cultuur voor advies werd voorgelegd aan de Minaraad en diverse andere strategische adviesraden, was een regeringsnota betreffende “het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid” - een actieplan met 24 acties - evenals een visiedocument met als titel “elementen van visie Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid – investeren in vrijwilligers”. 

In zijn advies hierover neemt de Minaraad als uitgangspunt dat de rol en betekenis van vrijwilligerswerk voor het milieu-, natuur- en energiebeleid aanzienlijk is. Omdat een feitelijk inzicht echter ontbreekt, beveelt de Raad aan om dit vrijwilligerswerk op een gedegen manier te monitoren. De Raad wijst ook op het belang dat in de Visienota 2050 gehecht wordt aan de rol van het verenigingsleven (i.e. in belangrijke mate vrijwilligers) bij de door te voeren - en voor milieubeleid erg relevante - transities. De aanbeveling is hier om de voorgenomen visievorming te stroomlijnen met Visienota 2050.

Qua appreciatie is de Minaraad er positief over dat de Vlaamse Regering werk wil maken van een transversaal, gecoördineerd beleid inzake vrijwilligerswerking. De Raad stelt wel de vraag of er voldoende capacity zal zijn om de uitvoering van het voorliggende plan tot een goed einde te brengen, en beveelt daarom aan om het in het vooruitzicht gestelde vrijwilligersbeleid een langere looptijd te geven, en dit beleid structureel te verankeren.

Bij de verdere uitwerking van de visie zal men ook moeten ingaan op de diverse grijze zones die er kunnen bestaan tussen enerzijds vrijwilligerswerk en anderzijds hieraan verwante of hierbij aangrenzende activiteiten (zoals ongeorganiseerde vrijwillige inzet, instrumenteel inzetbaar vrijwilligerswerk, betaalde arbeid, politieke beïnvloeding, enz.). De Minaraad wijst er tot slot op dat er geen sprake kan zijn van een volwaardig vrijwilligersbeleid zonder dat er administratief vereenvoudigd worden, zonder dat er een volwaardig verenigingsbeleid is, of zonder dat er gewerkt wordt aan een meer open administratieve cultuur.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Download (grootte: 220.6 KB, type: application/pdf)