Opmaak van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) (met SALV)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
18 feb 2016
Productnummer
2016-004

Dit advies is samen met de SALV opgemaakt, en is bedoeld als complementair aan het door de SARO op 27 januari 2016 vastgestelde advies over hetzelfde onderwerp. Met name worden een vijftal concepten verder uitgediept.

Inzake “omgeving” merken de Raden op dat dit concept in de toekomst aan belang zal winnen. In essentie moet bekeken worden hoe de potentiële ontwikkeling in de richting van een mogelijk breder uitgewerkt omgevingsbeleid ingebracht zou moeten worden bij de opmaak van het definitieve B.R.V.

Wat “mobiliteit” aangaat vinden de Raden het opmerkelijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de logistieke kant van mobiliteit dan aan het personenvervoer. Ruimtelijk locatiebeleid bepaalt de ontwikkelingen inzake mobiliteit. De Raden bevelen aan om voor afstemming te zorgen, nu het eindtraject van zowel B.R.V. als van Mobiliteitsplan aangevat worden.

Inzake tal van andere aspecten van het omgevingsbeleid wordt de vrije beleidsruimte grotendeels ingenomen door wat volgt uit Europese verordeningen, richtlijnen en strategieën. De Minaraad en de SALV bevelen aan om deze krijtlijnen voor ruimtelijk beleid op een systematische wijze in beeld te brengen: wanneer het B.R.V. blind blijft voor dit kader, zal het erop gestoelde beleid er in de toekomst blijvend tegenaan botsen.

De Minaraad en de SALV bevelen bovendien aan om zich sterker te laten leiden door het concept “transitie naar een circulaire economie”, zoals o.m. vertolkt in de ontwerp Visienota 2050 van de Regering. De voornemens inzake ruimtelijk rendement moeten ambitieuzer en effectiever op korte termijn, om te vermijden dat met ongewijzigd beleid de “verstening” van Vlaanderen wordt verder gezet. Anderzijds moet men zich bezinnen over de wijze waarop ruimtelijk beleid kan bijdragen tot de uitbouw van een circulaire economie.

Wat “ecosystemen” en “ecosysteemdiensten” aangaat, bevelen de Raden aan om krachtiger in te zetten op “het fysisch systeem als structurerend principe” en om te onderzoeken hoe er in de ruimtelijke praktijk zou kunnen gewerkt worden met de concepten “bioproductieve ruimte” en “nature based solutions”, evenals hoe de monitoring van ecosystemen en ecosysteemdiensten zou kunnen uitgebouwd worden en wat er gedaan kan worden met “payment for ecosystems” bij compenserende vergoedingen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Opmaak van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

Download (grootte: 125.5 KB, type: application/pdf)