Ecologiepremie strategische projecten en bijsturing EP-plus regeling

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2012
Productnummer
2012-044

 

De Minaraad ondersteunt de uitbreiding van ecologiesteun naar strategische projecten en erkent de noodzaak tot bijsturing van de huidige regeling. Het is belangrijk dat de regeling op korte termijn wordt aangepast, maar tegelijk is een betere afstemming met het milieu- en energiebeleid, met het wetenschaps- en innovatiebeleid en met het transitiebeleid nodig om de effectiviteit en de efficiëntie van de ecologiepremie te verhogen.
Dit kan gerealiseerd worden via een meer gerichte ondersteuning die optimaal afgestemd is op het energie-, innovatie en milieubeleid. Hiervoor is nood aan een uitgewerkte visie over projecten en technologieën die prioritaire ondersteuning verdienen. Tegelijk veronderstelt dit ook een grotere betrokkenheid van andere beleidsdomeinen in het bijzonder LNE bij het beleid inzake de ecologiepremie.
De regeling van de ecologiepremie werd recentelijk – soms drastisch – bijgestuurd. De Raad pleit dan ook voor een stabiel regelgevingskader. Een betere onderbouwing van nieuwe voorstellen alsook een grondige evaluatie van de huidige regelgeving zijn vanuit die optiek essentieel.
Projecten die in aanmerking komen voor strategische steun moeten zo ruim mogelijk afgebakend worden, mits deze beoordeeld worden aan de hand van een duidelijk afgebakend - en met de betrokken beleidsdomeinen overlegd - referentiekader. De Raad formuleert een aantal concrete voorstellen tot aanpassing van de voorgestelde regeling voor strategische projecten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot ondersteuning van bedrijfsoverschrijdende projecten en verruiming naar bredere (sociale) innovatie.
De budgettaire middelen dienen zo optimaal mogelijk ingezet te worden en er moet voorrang verleend worden aan toekomstgerichte investeringen, die kaderen in de gewenste transities van het energiebeleid, het materialenbeleid en van de economie in zijn geheel.
Ook voor sociale dialoog binnen de onderneming die een strategisch ecologieproject is de nodige aandacht vereist. De Minaraad pleit voor de opname van een tewerkstellingsvoorwaarde in de strategische ecologiesteun. Hij vraagt ook de beperking van de delegatiebevoegdheid in het licht van een bezorgdheid om meer transparantie.
VOKA, UNIZO en Boerenbond onthouden zich bij dit advies.
Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Ecologiepremie strategische projecten en bijsturing EP-plus regeling

Download (grootte: 213.7 KB, type: application/pdf)