Afwerking noordelijke kaaimuur Albert II-dok Zeebrugge

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
19 apr 2012
Productnummer
2012-025

De adviesvraag gaat over het project voor de verlenging van de Noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok in de haven van Brugge-Zeebrugge en de bijhorende baggerwerken. Ze werd op 16 januari 2012 gesteld door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, zoals dat wordt opgelegd door het Havendecreet voor subsidiedossiers van meer dan 10 miljoen euro. De adviestermijn bedroeg vier maanden. Om de lokale milieuraden te betrekken bij het adviesproces werd er bij hen een schriftelijk overlegproces georganiseerd van 8 tot 30 maart 2012.

Als antwoord op de vragen omtrent de evenwichtige onderbouwing en behandeling van alle elementen in het dossier en de voldoende duidelijkheid van de milieu-impactstudie vraagt de Raad dat het dossier aan minimale normen zou voldoen, zodat de Raad zijn rol op een passende manier kan vervullen, zonder zelf gedeeltelijk het dossier te moeten samenstellen.

De Raad herhaalt nogmaals zijn voorkeur voor een overkoepelende langetermijnvisie voor het Vlaamse Zeehavenbeleid. Hij stelt vast dat het project van de afwerking van het Albert II-dok past in het Strategisch plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge. Hij geeft ook aan dat de omliggende gemeentebesturen moeten geïnformeerd worden over de verschillende aspecten van het project opdat zij hun inwoners voldoende zouden kunnen informeren. Minstens tijdens de uitvoering van een project zou er een permanent klachtenmeldpunt moeten georganiseerd worden.

De Raad stelt bijkomende maatregelen voor m.b.t. de disciplines geluid en lucht: niet heien gedurende de nacht, tijdens weekends en op feestdagen en voorzieningen treffen voor walstroom.

De Raad kan zich aansluiten bij de conclusies van de milieunota op voorwaarde dat:

  • Voldaan wordt aan de voorwaarden voorgesteld in de milieunota;
  • Zo snel mogelijk een oplossing wordt gevonden voor de problematiek van de grote meeuwen via het uitwerken en vaststellen van een beheerregeling terzake;
  • Rekening gehouden wordt met de bijkomende opmerkingen van de Minaraad zoals verwoord in zijn advies (o.a. de uitbouw van walstroomvoorzieningen).

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Afwerking noordelijke kaaimuur Albert II-dok Zeebrugge

Download (grootte: 289.7 KB, type: application/pdf)