Voorontwerpdecreet over de wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-038

De Minaraad waardeert het dat er met dit decreet gekomen zal worden tot een omzetting in Vlaams recht van de Richtlijn 2008/101/EG, gericht op de opname van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten. Ook de consolidatie van de tot nu in het REG-decreet opgenomen bepalingen ter regeling van de broeikasgasemissierechten, in de milieuregelgeving wordt positief bejegend.

De Minaraad vraagt wel met aandrang dat er nu ook een akkoord zou worden bereikt over de intra-Belgische verdeling van de inspanningen in het kader van het Europese Klimaat- en Energiepakket en over de verdeling van de veilingsopbrengsten.

Downloads

Voorontwerpdecreet over de wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009

Download (grootte: 27.5 KB, type: application/pdf)