Energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen 2023 - 2026

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2022
Productnummer
2022-018

De Minaraad bracht advies uit over de ontwerpen van nieuwe Energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet-VER-bedrijven), periode 2023 – 2026.

Als vertrekpunt is er de vaststelling dat er binnen de Minaraad op principieel niveau uiteenlopende basisvisies bestaan over dit instrument. Sommige raadspartners zien de EBO in eerste orde als een volwaardig en vruchtbaar energie-efficiëntie-instrument en dus niet als een potentieel (onderdeel van een) klimaatinstrument – ook gezien de beduidend langere afschrijvingstermijn van klimaatinvesteringen. Andere raadspartners vinden dat de EBO ook integraal de agenda/doelstellingen van de “klimaatsprong industrie” zouden moeten dienen, wat maakt dat het bereik ervan betekenisvol zou moeten worden uitgebreid, met name tot maatregelen voor CO2-reductie en procestransformatie.

Ondanks deze tegengestelde visies op EBO focust de Minaraad in dit briefadvies op een aantal gemeenschappelijke aanbevelingen in relatie tot de voorgestelde aangepaste regeling voor de komende periode. 

  • Gezamenlijk zijn de raadspartners positief over het opgekrikte ambitieniveau: het verlagen van de grenzen voor als rendabel te beoordelen investeringen, de thematische verbreding richting klimaatmaatregelen, evenals de thematische verbreding richting maatregelen in verband met warmtevraag en aanbod van restwarmte. 
  • Het is volgens de raadspartners nodig en mogelijk om meer maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Op algemeen niveau wordt hierbij gedacht aan een jaarlijkse gedachtewisseling tussen de Commissie EBO en de relevante maatschappelijke organisaties, ter gelegenheid van het uitbrengen van het jaarverslag; Alleszins is de Raad tevreden over de introductie van een publiek rapport met geaggregeerde output EBO 2023-2026, waarbij weliswaar nog enige aanvullingen wenselijk zijn.
  • Tot slot is er al een vooruitblik naar de volgende EBO (na 2026). Hier komt de aanbeveling er op neer om het moment van de tussentijdse evaluatie te gebruiken om deze opvolger voor te bereiden. Hierbij moet men onderzoeken of het mogelijk is om het ambitieniveau te verhogen, waarbij evenwel het evenwicht wordt bewaakt met de tegenprestaties van overheidswege. Een en ander moet gebeuren op basis van het nodige studiewerk en rekening houdende met een aantal met name genoemde factoren.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Advies Energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen 2023 - 2026

Download (grootte: 247.9 KB, type: application/pdf)