Ontwerpbesluit houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
23 sep 2010

De Vlaamse Regering maakte een ontwerpbesluit met algemene bepalingen voor het energiebeleid. Het ontwerp is het resultaat van een codificatie van een 24-tal bestaande uitvoeringsbesluiten en is bedoeld als uniek uitvoeringsbesluit bij het Energiedecreet.

SERV en Minaraad verwelkomen de codificatie van de energiewetgeving. Door codificatie kan de coherentie en duidelijkheid van de regelgeving vergroten en wordt ze gemakkelijker doorzoekbaar en transparanter. Maar het uitgewerkte Energiebesluit is volgens de Raden slechts een eerste stap. De codificatie is in het voorontwerp immers nog beperkt ingevuld. Het betreft op enkele kleine uitzonderingen na enkel een bundeling van de bestaande regelgeving, en nog geen of slechts een zeer beperkte inhoudelijke afstemming en vereenvoudiging. Dat is een verdedigbare keuze gelet op het zeer omvangrijke pakket regelgeving, maar dit energiebesluit mag geen eindpunt zijn. Er zijn nog heel wat onbenutte kansen om de coherentie van de energieregelgeving te verbeteren, procedures en instrumenten beter op elkaar af te stemmen en te vereenvoudigen, administratieve lasten te verlagen enz. Waar mogelijk moet echter nu al in het energiebesluit een poging ondernomen worden om de regelgeving te vereenvoudigen.

De Raden hebben verder enkele bemerkingen bij de structuur en scope van het energiebesluit. Hij suggereert onder meer om de indeling meer af te stemmen op het Energiedecreet en om ook het besluit van 7 december 2007, dat werd genomen in uitvoering van titel IX. Flexibiliteitsmechanismen van het Energiedecreet, op te nemen in het Energiebesluit. Immers, als er naast het Energiebesluit andere besluiten op het Energiedecreet blijven bestaan, schiet het Energiebesluit zijn doel voorbij.

Inhoudelijk stellen de Raden vast dat het Energiebesluit een aantal kleine inhoudelijke wijzigingen bevat. Omwille van de transparantie en de controle op de inhoudelijke en legistieke kwaliteit van het Energiebesluit vragen de Raden dat alle inhoudelijke wijzigingen duidelijk zouden worden opgesomd door de Vlaamse Regering. Verder blijken er nog onvolkomenheden in het besluit te zitten. De Raden vragen dan ook dat het voorontwerp nog een grondig juridisch-technisch en inhoudelijk nazicht ondergaat.

In het advies geven de Raden geen verdere inhoudelijke beoordeling van de gecodificeerde regelgeving zelf. Dat kan immers niet de bedoeling zijn in een advies over een codificatiebesluit dat geen (belangrijke) inhoudelijke wijzigingen beoogt. Dat neemt niet weg dat de Raden bij sommige delen van de bestaande energiewetgeving heel wat inhoudelijke bemerkingen hebben. Ter zake verwijzen de Raden naar hun eerdere energieadviezen die terug te vinden zijn op hun websites. Meer fundamenteel herhalen de Raden dat er maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de inhoudelijke voorbereiding van nieuwe energieregelgeving of van toekomstige inhoudelijke wijzigingen beter dan in het verleden te verzekeren.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Ontwerpbesluit houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (samen met SERV)

Download (grootte: 120.9 KB, type: application/pdf)