Instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord REACH

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
19 jan 2012
Productnummer
2012-005

Op 1 juni 2007 trad de Europese REACH-verordening in werking. Deze verordering voorziet in een compleet kader om de risico’s verbonden aan de productie, invoer en gebruik van chemische stoffen beter te kunnen inschatten en de nodige maatregelen te kunnen treffen. Om over te kunnen gaan tot een gecoördineerde en doeltreffende uitvoering van de REACH-verordening werd een gespecialiseerd samenwerkingsakkoord in het leven geroepen tussen de Federale Staat en de drie Gewesten. Hierbij verbinden alle betrokken overheden zich ertoe om een geïntegreerd controlebeleid uit te werken van chemische stoffen tijdens de hele levenscyclus vanaf de fabricage of invoer tot de datum van gebruik. Het akkoord creëert drie permanente overlegorganen, een Bevoegde Instantie en een Nationale Helpdesk.

Naar aanleiding van het voorontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord, formuleert de Minaraad vier bemerkingen:

  • de uitwerking van het samenwerkingsakkoord heeft (te) lang geduurd;
  • het protocol waarin de rol van de federale en gewestelijke inspectiediensten en de samenwerkingsmodaliteiten omschreven en vastgelegd worden, moet dringend uitgewerkt worden;
  • de horizontale verdeelsleutel van de kosten moet verduidelijkt worden, zo niet kan de Raad geen gefundeerde uitspraken doen over de werkingskosten, de verdeelsleutel en de mogelijke evolutie ervan;
  • de eindgebruikers en consumenten hebben ook behoefte aan duidelijke, betrouwbare en begrijpelijke informatie en zouden daarom ook terecht moeten kunnen bij de helpdesk.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord REACH

Download (grootte: 33.2 KB, type: application/pdf)