De inplanting van windturbines in Vlaanderen (met SARO)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
31 mei 2023
Productnummer
2023-020

SARO en Minaraad brachten gezamenlijk een advies uit inzake het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft de inplanting van windturbines.

SARO en Minaraad formuleren volgende strategische bemerkingen bij het ontwerpdecreet tot wijziging van diverse decreten ten behoeve van de inplanting van windturbines:

  • De Raden ondersteunen de ambities inzake energietransitie, waaronder windenergie, en wijzen op de hoogdringendheid ervan zoals ook uitgedrukt in de nieuwe Europese noodverordening. Ze dringen bij de Vlaamse Regering aan om dringend werk te maken van een volwaardig BRV: strategische visie en beleidskaders. Het BRV en de bijhorende beleidskaders bieden de garantie dat de diverse ruimtelijke uitdagingen in een samenhangend geheel worden uitgewerkt. De Raden wijzen erop dat de Vlaamse Regering in gebreke blijft om een planmatig (ruimtelijk) kader / overkoepelende ruimtelijke visie uit te werken ten aanzien van het ruimtelijk faciliteren van de doelstellingen inzake hernieuwbare energie; waardoor de Vlaamse Regering nu genoodzaakt is tot voorliggende losstaande decretale wijzigingen.
     
  • Het ontwerpdecreet gaat ervan uit dat er geen impact is op de schoonheidswaarde van een landschap door de inplanting van windturbines wanneer die gebundeld worden met lijninfrastructuren of bedrijventerreinen die voldoende markant aanwezig zijn in het landschap. De Raden dringen erop aan om dit duidelijker te onderbouwen en te motiveren. Ze dringen tevens aan op een verdere motivering en juridische onderbouwing om aan te tonen dat met voorliggende specifieke regeling voor windturbines geen ongelijke behandeling wordt gecreëerd ten aanzien van alle andere mogelijke aanvragen voor de inplanting van (energie)infrastructuur.
     
  • Het ontwerpdecreet (artikel 4) voegt in het decreet Vlaamse bestuursrechtscolleges een bepaling toe en legt vast dat - ten aanzien van elk beroep dat gericht is tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor een windturbine (van meer dan 1500 kW) - het arrest binnen een ordetermijn van 9 maanden moet worden uitgesproken. De Raden verwijzen naar het relanceplan waarin de Vlaamse Regering de aanwerving aankondigt van extra rechters voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ‘met het oog op de inkorting van de doorlooptijd van dossiers tot max. 9 maanden’. SARO en Minaraad pleiten ervoor om de behandelingstermijn van 9 maanden als standaard te voorzien en niet louter als uitzondering voor windturbines. Bovendien wordt hierdoor vermeden dat moet worden geopteerd voor een voorkeursbehandeling voor specifieke beroepen; een regeling waarvan de juridische robuustheid niet is aangetoond (cf. tal van andere dossiers die vanuit het oogpunt van algemeen belang zouden kunnen opteren voor een prioritaire behandeling). 

  • De Raden onderschrijven de voorliggende wijzigingen aan het omgevingsvergunningen-decreet die ertoe leiden dat de tijdelijke verbreding of aanpassing (bv. het verstevigen van een wegenis met rijplaten of steenslag) van een gemeenteweg géén beslissing van de gemeenteraad in de zin van artikel 31, §1 OVD noodzaakt. Bijkomend vragen ze wel uitdrukkelijk te specifiëren dat dit enkel geldt voor tijdelijke wegaanpassingen tijdens de ‘aanleg- en / of exploitatiefase’ (van een windturbine). Eventuele permanente wegaanpassingen die nodig zijn gedurende de exploitatiefase moeten wel degelijk worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Coördinator
: Naam Bea Kayaerts
: Functie Secretaris
: Organisatie SARO
: E-mailadres bea.kayaerts@vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 64 61

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies over de inplanting van windturbines

Download (grootte: 293.4 KB, type: application/pdf)