Sectorale normen windturbines (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 nov 2022
Productnummer
2022-029

De Minaraad en SERV brachten advies uit over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREM wat betreft de sectorale voorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie (windturbines). 

De Raden zijn in principe positief over de voorgelegde reglementaire ingreep, vanuit de reeds eerder gestelde vraag om de in de afgelopen jaren ontstane onzekerheid voor windmolenprojecten weg te werken. De Raden wensen zich niet uit te spreken over de met dit besluit concreet opgelegde afstanden, uren slagschaduw en/of voorgestelde geluidsniveaus – wat voorligt houdt immers een continuering in van voorheen bestaande normstelling; die continuering wordt bovendien door de plan‐MER gevalideerd.

De belangrijkste vraag is evenwel of er een Vlaams scenario voorligt, dat rekening houdt met de specificiteit van- Vlaanderen qua ruimtelijke ordening en qua potentieel enerzijds, en dat anderzijds ook de doelstellingen uit bijvoorbeeld het Windplan en het VEKP in rekening brengt.

De Raden nemen in dit verband nota van de in het recente BBT voor de Beleidsvelden Energie en Klimaat geformuleerde beleidsvoornemens, en vinden het positief dat men beleidsmatig vooruitgang zoekt te boeken in deze problematiek.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

: Naam Julien Matheys
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres jmatheys@serv.be
: Telefoon 02 209 01 27


Downloads

Advies sectorale normen windturbines

Download (grootte: 310.0 KB, type: application/pdf)