Fit-for-55 pakket – ETS en non-ETS

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Op grond van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Als tussenstap heeft de Unie haar ambitie voor 2030 opgevoerd. Tegen dan dienen de broeikasgasemissies met minstens 55% (to.v. 1990) gereduceerd te worden.

Op 14 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie een pakket van wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het energie-, klimaat-, transport-, belastings- en grondgebruiksbeleid van de Europese Unie. Dit pakket kreeg de naam ‘Fit-for-55’ omdat de Commissie hiermee haar wetgevingsinstrumenten wil afstemmen met de ambitie te komen tot een 55% reductie tegen 2030 (op het pad naar een 0-uitstoot tegen 2050).

Dit is de eerste in een reeks briefingnota's, met een update van het implementatieproces van het Fit-for-55-pakket. Hierin wordt het Commissievoorstel besproken met een reactie of standpuntbepaling van het Europees Parlement, de Europese Raad, Europese adviescomités en het Vlaams standpunt. Alzo kan een inschatting gegeven worden over wat er van Europese wetgeving op ons afkomt, welke pijnpunten of nieuwe ideeën momenteel op tafel liggen alsook tot wanneer (onze Vlaamse) stakeholders dit proces nog kunnen beïnvloeden.

Deze nota gaat in op de volgende legislatieve aanpassingen/voorstellen:
- herziening van de Verordening Lastenverdeling;
- herziening van het Emissiehandelssysteem;
- introductie van een koolstofgrensaanpassingsmechanisme.

 

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad. Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Briefing nota Fit-for-55 pakket – ETS en non-ETS

Download (grootte: 359.2 KB, type: application/pdf)