Fit-for-55 pakket – Herziening richtlijnen energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Op grond van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Als tussenstap heeft de Unie haar ambitie voor 2030 opgevoerd. Tegen dan dienen de broeikasgasemissies met minstens 55% gereduceerd te worden (t.o.v. 1990).

Om deze doelstellingen te bereiken, publiceerde de Europese Commissie op 14 juli 2021 een pakket van wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het energie-, klimaat-, transport-, belastings- en grondgebruiksbeleid van de Europese Unie. Dit pakket kreeg de naam "Fit-for-55" omdat de Commissie hiermee haar wetgevingsinstrumenten wil afstemmen met de ambitie te komen tot een 55% reductie tegen 2030.

Dit is de tweede in een reeks briefingnota's, met een update van het implementatieproces van het Fit-for-55-pakket. De eerste briefing ging in op de herziening van de Verordening Lastenverdeling; herziening van het Emissiehandelssysteem en de introductie van een Koolstofgrensaanpassingsmechanisme.

Deze tweede briefing heeft nu betrekking op de herziening van de Richtlijn Energie-Efficiëntie en de herziening van de Richtlijn Energieprestaties van gebouwen. Beide Richtlijnen staan in het teken van het beginsel "energie-efficiëntie eerst", dat centraal staat in het energiebeleid van de Europese Unie.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad. Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Briefing nota Fit-for-55 pakket – Herziening richtlijnen energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen

Download (grootte: 423.6 KB, type: application/pdf)