Oriëntatienota multilateraal klimaatbeleid

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Hoofddoelstelling van deze oriëntatienota is om een feitelijke en beleidsmatige stand van zaken te geven van het multilaterale klimaatbeleid. Het Europese en nationale/Vlaamse klimaatbeleid zijn slechts aan de orde in deze context. Deze nota is opgebouwd als volgt.

Hoofdstuk 1 is het meest omvangrijke hoofdstuk en beschrijft de stand van zaken in het mondiale klimaatbeleid. Meer concreet vindt u hier volgende informatie.

  • Hoofdstuk 1.1 beschrijft de stand van zaken in de VN-klimaatonderhandelingen.

  • Hoofdstuk 1.2 geeft de meest recente cijfers inzake de mondiale broeikasgasemissies en beschrijft de afstand tot de 2°C-doelstelling.

  • Hoofdstuk 1.3 geeft een overzicht van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

  • Hoofdstuk 1.4 beschrijft de waargenomen temperatuurtoename en de temperatuurtoename die kan worden verwacht op basis van de huidige toezeggingen.

  • Hoofdstuk 1.5 beschrijft de waargenomen en te verwachten andere veranderingen in het klimaatsysteem en gevolgen van de klimaatverandering op mondiaal niveau en in Europa.

Hoofdstuk 2 gaat over het Europese niveau. Hoofdstuk 2.1 beschrijft een aantal aspecten van de Europese klimaatbeleid die relevant zijn in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. Hoofdstuk 2.2 geeft de meest recente cijfers inzake de EU-broeikasgasemissies uitgesplist naar ETS en niet-ETS, in verhouding tot de terzake geldende reductiedoelstellingen.

Hoofdstuk 3 ten slotte bevat de meest recente cijfers inzake de Belgische en Vlaamse broeikasgasemissies, een prognose van de Belgische broeikasgasemissies tegen 2020 en een mogelijke kosteneffectieve bijdrage door België aan de Europese reductiedoelstelling voor 2030.

 

Downloads

Oriëntatienota multilateraal klimaatbeleid

Download (grootte: 474.4 KB, type: application/pdf)