Milieubeleidsovereenkomst SO2 en NOx 2010-2014 voor de elektriciteitsproducenten (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

De SERV en SAR Minaraad ondersteunen het voornemen van de Vlaamse Regering om met de elektriciteitssector een milieubeleidsovereenkomst af te sluiten. De nieuwe overeenkomst zal naar verwachting effectief tot een verdere betekenisvolle reductie van de SO2- en NOx-emissies leiden. De raden herhalen niettemin een eerdere oproep om de stakeholders in een vroeger stadium te betrekken.

Het strategische doel van de MBO is de reductie van de NOx-emissie tot beneden het Vlaamse NEC-emissieplafond. Het effectief en efficiënt bereiken van deze reductie vormt voor de raden dan ook de uiteindelijke toetssteen voor het NEC-beleid en de daaraan gekoppelde maatregelen. Maar de elektriciteitssector is slechts goed voor 6% van het totale aantal NOx-emissies in Vlaanderen. De raden wijzen daarom op de noodzaak van een billijke en efficiënte bepaling en verdeling van de inspanningen tussen de maatschappelijke sectoren. Zo is de ontwikkeling van de NOx-emissies door het verkeer problematisch. Ook de evolutie van de NOx-emissies door WKK-installaties moet goed opgevolgd worden.

De MBO bevat relatieve plafonds voor NOx. De raden erkennen dat dit van belang is om te zorgen voor de nodige flexibiliteit. Dat neemt niet weg dat finaal ook de absolute emissies belangrijk blijven. De raden vragen ook dat de jaarlijkse rapportering en evaluatie betrekking zou hebben op de totale emissies en eventuele extra inspanningen op het niveau van de hele sector zou bekijken. Verder herhalen de SAR Minaraad en de SERV hun oproep naar meer monitoring, transparantie en evaluatie om gevolgen te kunnen koppelen aan een eventuele niet naleving van de MBO.

Voor de SO2 emissies vragen de raden verduidelijking over het in rekening brengen van bepaalde centrales. Het bijstellen van het plafond als nieuwkomers op de markt verschijnen, komt de transparantie van de MBO niet ten goede. De Raden vragen tevens waarborgen voor de grondige motivering en transparante communicatie van gelijkaardige wijzigingen.

Ten slotte is het voor de raden belangrijk dat er sterke stimulansen zijn voor onderzoek en innovatie, want nieuwe technieken kunnen de kostprijs van maatregelen laten dalen en daardoor de NEC-doelstellingen gemakkelijker of sneller bereikbaar maken.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over de milieubeleidsovereenkomst SO2 en NOx 2010-2014 voor de elektriciteitsproducenten

Download (grootte: 96.8 KB, type: application/pdf)