Ontwerpbesluit aangaande de vaststelling van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater (samen met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

De SAR Minaraad, SALV en SERV zijn globaal positief over de aanpak voor het invoeren van milieukwaliteitsnormen. Ze spreken ook hun appreciatie uit voor de inspanningen die geleverd zijn om de milieukwaliteitsnormen en de impact van hun invoering te onderbouwen en aan te leveren. Toch hebben zij nog enkele opmerkingen.

De raden vragen zich af of de invoering van de milieukwaliteitsnormen als richtwaarden (en niet als grenswaarden) wel tegemoet komt aan de definitie van milieukwaliteitsnorm in de Kaderrichtlijn Water. Zij stellen ook vast dat er geen normen voor hydromorfologie vastgelegd zijn en dat dit snel moet gebeuren. Wat voorligt zou immers een onvolledige implementatie van de Kaderrichtlijn Water inhouden.

Ook herhalen de raden de vraag om te streven naar gelijke normen, op het relevante beleidsniveau, op basis van wetenschappelijke consensus. Om een voldoende draagvlak te creëren voor de wetenschappelijke onderbouwing en monitoring vragen zij hierover heldere communicatie over die wetenschappelijke onderbouwing en motivering.

Mocht uit voorgaande blijken dat de uitwerking onvolledig of niet onderzocht is, dan moet dit leiden tot bijkomend onderzoek. De wetenschappelijk onderbouwde informatie die daaruit voortvloeit, kan aanleiding geven tot de wijziging van normen of indelingscriteria. De raden vragen dat er hiervoor een procedure ontwikkeld wordt, waarbij ook stakeholders input kunnen geven.

Ze vragen om werk te maken van de economische onderbouwing van de maatregelen, ten einde in het volgende stroomgebiedbeheerplannen onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de disproportionaliteit van kosten. Zij dringen ook aan om deze socio-economische impact in de toekomst voor dergelijke dossiers (met een grote socio-economische impact) in beeld te brengen.

De raden zijn er ten slotte voorstander van om de afweging tussen ecologische draagkracht van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en Best Beschikbare Technieken in het besluit te verankeren - ook voor de niet gevaarlijke stoffen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Advies over het ontwerpbesluit aangaande de vaststelling van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater

Download (grootte: 472.0 KB, type: application/pdf)