Voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
03 sep 2015
Productnummer
2015-017

De VLAREM-treinen 2015 beogen een aantal technische wijzigingen aan het VLAREM. Het kan gaan over het tegemoetkomen aan Europese richtlijnen, aanpassingen aan de resultaten van BBT-studies, correcties van fouten, … Er werden in de VLAREM-trein een 20-tal clusters en in de VLAREM-zomertrein een 10-tal clusters van wijzigingsartikels met gelijkaardige invalshoek afgebakend, daarnaast waren er nog diverse artikels die afzonderlijk werden bekeken. Uiteindelijk selecteerden de Raden een beperkt aantal clusters en artikels waarbij zij verdere bedenkingen formuleerden. Het gaat ondermeer over: De doorvertaling van BBT-studies; windturbines, schutterijen, opslag van granen en groenvoeders bij mest(co)vergistings-installaties, lozing van huishoudelijk afvalwater van grootschalige evenementen, energieplanning en energieaudits, geluid, broeikasgasemissies, VOS-emissies, buiten bedrijf gestelde installaties, opslag afvalstoffen met ontplofbaar en ontvlambaar karakter, verbranden in open lucht, verplichte vierjaarlijkse energie‐audits voor niet‐KMO’s, opheffing van verplichting tot project-MER of gemotiveerd ontheffingsverzoek.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek

Download (grootte: 200.0 KB, type: application/pdf)