Ontwerp-actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2018-2022 (met SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
05 apr 2017
Productnummer
2017-009
In hun gezamenlijk advies over de Vlaamse en Belgische acties en doelstellingen van het NAPAN, “het Belgisch nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden” voor de periode 2018-2022, tonen SALV en Minaraad zich kritisch over de Vlaamse doelstellingen: ze vragen onderzoek naar de alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen en om de doelstellingen in relatie te brengen tot de Vlaamse doelstellingen inzake water- en natuurkwaliteit. Er werd geen overeenstemming bereikt over de doelstelling “het gebruik van pesticiden bij het brede publiek verder daalt”.
 
Wat het volledige NAPAN betreft, tonen de Raden zich tevreden dat er één publieke consultatie wordt georganiseerd; vragen zij om de stakeholders te betrekken bij het ontwerp, de terugkoppeling over de ingewonnen adviezen en de verdere uitwerking van NAPAN; missen zij een gedegen onderbouwing van het voorliggende ontwerpplan; wensen zij dat de NAPAN taskforce zijn coördinerende rol nog meer waarmaakt.
 
De Raden zijn unaniem in hun mening over specifieke doelstellingen en acties, inclusief het streven naar een maximale reductie van drift. Maar er is geen consensus over het al dan niet meer inzetten van ruimtelijke en meteorologische beperkingen voor verdere impactreductie van drift.
Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Ontwerp-actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2018-2022

Download (grootte: 1.0 MB, type: application/pdf)