Voorontwerp van besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
25 okt 2012
Productnummer
2012-074

Omtrent het ontwerp besluit duurzaam pesticidengebruik voor niet-land- en tuinbouw en voor van het actieplan, spoort de prioriteitsvolgorde voor het (niet) gebruiken van pesticiden niet helemaal met het decreet. Dit zet zich ook door in het ontwerp actieplan. Het verschil tussen terreintypes en subterreintypes is onvoldoende duidelijk en de aanpak verschilt soms naargelang het subterreintype. Daarom is een evaluatie van die opdeling tegen het einde van de termijn van het actieplan nodig. De verplichte pesticidentoets moet uitgebreid worden van terreinen waar een minimumgebruik wordt opgelegd naar terreinen waar een verbod geldt en hij moet ook opgelegd worden in alle omvormingsprogramma’s.

Omtrent de toepassing van de procedures voor afwijking type 1 is nog meer duidelijkheid nodig. De samenstelling van het adviesorgaan daarvoor moet een geïntegreerde aanpak gelijkwaardig weerspiegelen.

Omtrent het ontwerp besluit reglementering handelingen in waterwingebieden en beschermingszones vragen de Raden aandacht voor de niet steeds voldoende bescherming wordt tegen verontreiniging door pesticiden van het grondwater bedoeld voor drinkwaterwinning.

Het actieplan moet uitgebreid worden naar nieuwe en andere doelgroepen. Een ernstig probleem lijkt het ontbreken van streefcijfers in het actieplan. De Raden vragen dat het resultaat van de haalbaarheidsstudie uit het federale plan en eventuele daaruit voortvloeiende federale maatregelen en wettelijke verplichtingen worden afgewacht vooraleer op Vlaams niveau eventueel bijkomende verplichtingen voor bufferzones worden opgelegd.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Voorontwerp van besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Download (grootte: 123.1 KB, type: application/pdf)