Besluit hemelwaterverordening (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2022
Productnummer
2022-019

De Minaraad en SERV zijn in grote lijnen positief over de nieuwe gewestelijke verordening hemelwater. Ze onderschrijven de noodzaak van een inhoudelijke aanscherping in functie van de klimaatverandering. Het is positief dat hierbij expliciet wordt ingezet op wateroverlast én droogtebestrijding. De voorkeur van de Raden gaat uit naar blauwgroene oplossingen, in lijn met de aanbevelingen van experten in het advies “Weerbaar Waterland”.
 
Het is een goede zaak dat de nieuwe hemelwaterverordening ook van toepassing zal zijn op het openbaar wegdomein. Openbare besturen kunnen hiermee een voorbeeldfunctie uitoefenen. De raden vragen wel een sterkere link te leggen naar de code van goede praktijk rioleringen en om die code te actualiseren naar hetzelfde ambitieniveau als de nieuwe verordening.

De Raden steunen ook dat het infiltreren van niet-vervuild hemelwater nu ook toegelaten wordt in drinkwaterwingebieden. Dit is aangewezen met het oog op het aanvullen van de grondwatervoorraden. Wel is extra aandacht nodig om infiltratie van vervuild water in deze gebieden te voorkomen.

De verordening biedt meer mogelijkheden voor collectieve oplossingen. De raden vragen ook hier sterker in te zetten en formuleren hierrond aanbevelingen. Ze vragen om via een sensibiliseringscampagne de voordelen van de vernieuwde verordening in de verf te zetten.

De Raden doen verder aanbevelingen met oog op een eenvormige toepassing, een adequate handhaving en een evaluatie en bijsturing in functie van klimaatverandering. Er is tenslotte nood aan een grondig legistiek nazicht en verduidelijking van bepaalde begrippen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads

Advies besluit hemelwaterverordening

Download (grootte: 319.5 KB, type: application/pdf)